هنر و زندگی شهرزاد
Category Arts
Published April 29, 2021
Episodes 258

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-12-05
شب ۳۶۲ هزار و یک شب
2020-12-05
شب ۳۶۳ هزار و یک شب
2020-12-06
شعر حافظ عمرت دراز باد با تنظیم مجتبی میر‌سمیعی و اجرای شهرزاد فتوحی
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و دوم ۷۲
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و یکم ۷۱
2020-12-14
جان شیفته-پایان جلد اول بر دستت بوسه می‌زنم
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و نهم ۷۹
2020-12-14
جان شیفته-هشتادم ۸۰
2020-12-14
جان شیفته هشتاد و یکم ۸۱ پایان جلد اول
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و ششم ۷۶
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و هفتم ۷۷
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و هشتم ۷۸
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و سوم ۷۳
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و چهارم ۷۴
2020-12-14
جان شیفته-هفتاد و پنجم ۷۵
2020-12-15
شب ۳۸۰ هزار و یک شب
2020-12-15
شب ۳۷۹ هزار و یک شب
2020-12-15
شب ۳۷۸ هزار و یک شب
2020-12-15
شب ۳۷۷ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۶ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۵ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۴ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۳ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۲ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2020-12-15
شب ۳۷۱ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2020-12-17
غزل حافظ یلدا گذار بر ظلمات است ۲ اجرای شهرزاد فتوحی با نوای سه‌تار نادر فولادی‌نسب تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و هشتم ۸۸
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و هفتم ۸۷
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و ششم ۸۶
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و پنجم ۸۵
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و چهارم ۸۴
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و دوم ۸۲ آغاز جلد دوم
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و سوم ۸۳
2020-12-23
جان شیفته-نودم ۹۰
2020-12-23
جان شیفته-هشتاد و نهم ۸۹
2020-12-31
جان شیفته-نود و چهارم ۹۴
2020-12-31
جان شیفته نود و دوم ۹۲
2020-12-31
جان شیفته-نود و سوم 93
2020-12-31
جان شیفته-نود و یکم ۹۱
2020-12-31
جان شیفته-نود و پنجم ۹۵
2020-12-31
غزلي از سعدی با اجرای شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2021-01-03
شب ۳۹۰ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۹ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۶ هزار و یک شب به روایت شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۷ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۸ هزار و یک شب راوی شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۳ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۴ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۵ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۱ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2021-01-03
شب ۳۸۲ هزار و یک شب شهرزاد فتوحی
2021-01-04
کلاته_نان_از_غلامحسین_ساعدی_نقاشی
2021-01-06
جان شیفته نود و هفتم ۹۷
2021-01-06
شب ۴۰۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
جان شیفته نود و ششم ۹۶
2021-01-06
شب ۳۹۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-06
شب ۳۹۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-07
جان شیفته- صد و هشتم ۱۰۸
2021-01-07
جان شیفته صد و هفتم ۱۰۷
2021-01-07
جان شیفته- صد و سوم ۱۰۳ آغاز جلد سوم
2021-01-07
جان شیفته صد و چهارم ۱۰۴ جلد سوم
2021-01-07
جان شیفته صد و پنجم ۱۰۵
2021-01-07
جان شیفته صد و ششم ۱۰۶
2021-01-07
جان شیفته ۱۰۰
2021-01-07
جان شیفته-صد و یکم ۱۰۱
2021-01-07
جان شیفته صد و دوم ۱۰۲
2021-01-07
جان شیفته-نود و هشتم ۹۸
2021-01-07
جان شیفته نود و نهم ۹۹
2021-01-07
جان شیفته صد و نهم ۱۰۹
2021-01-15
جان شیفته صد و دهم ۱۱۰
2021-01-17
کرمِ_شلیل_داستانی_از_نادر_ابراهیمی
2021-01-19
دسته کلمه ها
2021-01-21
جان شیفته قسمت صد و یازدهم ۱۱۱
2021-01-22
شادی‌های جزیی به قلم نسیم وهابی از حکایت‌های تکه‌پاره با اجرای شهرزاد فتوحی تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2021-01-24
شب ۴۰۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-24
شب ۴۰۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-24
شب ۴۰۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-24
شب ۴۰۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-24
شب ۴۰۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-01-24
غزلی از بیدل دهلوی اجرا شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2021-01-29
جان شیفته صد و دوازدهم ۱۱۲
2021-01-30
سلام یاسمین به قلم پرویز دوائی از مجله جهان کتاب آذر و دی ۱۳۹۹
2021-02-02
شب ۴۱۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-02
شب ۴۰۸ هزار و یک‌شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-02
شب ۴۰۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-02
شب ۴۰۶ هزار و یک‌شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-02
شب ۴۰۷ هزار و یک‌شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۳۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۲۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاذ فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-05
شب ۴۱۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-11
جان شیفته صد و سیزدهم ۱۱۳
2021-02-13
عشق به قلم مجتبی میر‌سمیعی
2021-02-21
جان شیفته صد و چهار‌دهم ۱۱۴
2021-02-22
غزل مولانا با اجرای شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب
2021-02-25
جان شیفته صد و پانزدهم ۱۱۵
2021-02-26
شب ۴۴۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۱ هزار و یک‌شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-02-26
شب ۴۳۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-03
بهار را دریاب غزلی از صائب تبریزی اجرا شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب
2021-03-04
جان شیفته صد و شانزدهم ۱۱۶ پایان جلد سوم
2021-03-11
۱۱۷ جان شیفته صد و هفدهم جلد چهارم
2021-03-18
جان شیفته صد و هجدهم ۱۱۸ جلد چهارم اجرا شهرزاد فتوحی تنظیم حسین آشتیانی
2021-03-20
یک گل بهار نیست از فریدون مشیری به روایت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبی میر‌سمیعی
2021-03-20
بهار برای بهار اجرا شهرزاد فتوحی تدوین حسین آشتیانی کانال وقت داستان هنر و زندگی شهرزاد
2021-03-21
شب ۴۵۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزادفتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزادفتوحی
2021-03-21
شب ۴۴۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزادفتوحی
2021-03-22
یک_روز_قبل_از_همیشه_نادر_ابراهیمی
2021-03-23
بهاریه شعر از فریدون مشیری تصنیف از سالار عقیلی اجرا شهرزاد فتوحی تنظیم و کارگردانی حسین آشتیانی کاری از کانال وقت شنیدن
2021-03-25
جان شیفته صد و نوزدهم ۱۱۹ جلد چهارم با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی
2021-04-01
جان شیفته صد و بیستم ۱۲۰ جلد چهارم با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی
2021-04-08
جان شیفته صد و بیست و یکم ۱۲۱ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به.آذین جلد چهارم با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی
2021-04-10
عاشق_شوید_امیر‌اطهر_سهیلی_با_موسیقی_زمینه ۱
2021-04-15
جان شیفته صد و بیست و دوم ۱۲۲ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به.آذین جلد چهارم با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی
2021-04-16
شب ۴۶۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-04-16
شب ۴۶۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-04-16
شب ۴۶۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-04-16
شب ۴۶۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-04-16
شب ۴۶۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-04-16
شب ۴۵۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۶۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-04-16
شب ۴۵۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی
2021-04-20
دلیر آمدی سعدیا در سخن به قلم رضا ضیا از مجله کرگدن شماره ۱۰۳ با اجرای شهرزاد فتوحی تنظیم مجتبی میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-04-28
غزل ۲۳ سعدی با اجرای شهرزاد فتوحی نوای ساز نادر فولادی‌نسب تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2021-04-29
جان شیفته صد و بیست و سوم ۱۲۳ رومن رولان محمود اعتماد زاده به‌آذین جلد چهارم بخش دوم گوینده شهرزاد فتوحی تنظیم حسین مسعودی آشتیانی هنر و ز
2021-05-02
شب ۴۷۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-02
شب ۴۷۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-02
هزار و یک شب هزار و یک شب هزار و یک شب شب ۴۷۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-05-02
شب ۴۷۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-02
شب ۴۷۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-02
شب ۴۶۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-02
شب ۴۶۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-05-02
هزار و یک شب شب ۴۶۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-05-03
شب ۴۷۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-03
هزار و یک شب هزار و یک شب شب ۴۶۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-05-06
جان شیفته صد و بیست و چهارم ۱۲۴ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی ش
2021-05-13
شب ۴۸۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-13
شب ۴۷۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-13
شب ۴۷۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-13
شب ۴۷۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-13
شب ۴۷۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-13
جان شیفته صد و بیست و پنجم ۱۲۵ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهرزا
2021-05-20
جان شیفته صد و بیست و ششم ۱۲۶ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شه
2021-05-22
شب ۴۸۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-22
شب ۴۸۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی
2021-05-22
شب ۴۸۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-22
شب ۴۸۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-22
شب ۴۸۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد.
2021-05-31
شب ۴۹۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-31
شب ۴۸۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-31
شب ۴۸۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد.
2021-05-31
شب ۴۸۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-31
شب ۴۸۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-05-31
جان شیفته صد و بیست و هفتم ۱۲۷ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شه
2021-06-03
فایل صوتی نهایی برای به‌آذین
2021-06-09
صد_سال_بعد_از_نادر_ابراهیمی_از_کتاب
2021-06-09
شب ۴۹۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-09
شب ۴۹۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-09
شب ۴۹۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-09
شب ۴۹۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-09
جان شیفته صد و بیست و هشتم ۱۲۸ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی ش
2021-06-09
شب ۴۹۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-11
جان شیفته صد و بیست و نهم ۱۲۹ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی ش
2021-06-12
شب ۵۰۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۵۰۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۵۰۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۵۰۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۵۰۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۴۹۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۴۹۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۴۹۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۵۰۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-12
شب ۴۹۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-17
جان شیفته صد و سی‌ام ۱۳۰ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهرزا
2021-06-25
جان شیفته صدو سی‌ و یکم ۱۳۱ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی حسین آشتیانی هنر و زندگی ش
2021-06-26
شب ۵۱۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-26
شب ۵۰۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-26
شب ۵۰۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-26
شب ۵۰۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-06-26
شب ۵۰۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-07-02
جان شیفته قسمت صد و سی و دوم ۱۳۲ اثر رومن رولان ترجمه محمود اعتماد‌زاده به.آذین با صدای شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد تنظیم و کارگردانی
2021-07-03
هزار و یک شب شب ۵۱۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-03
شب ۵۱۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-03
هزار و یک شب شب ۵۱۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-03
هزار و یک شب هزار و یک شب هزار و یک شب شب ۵۱۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-03
هزار و یک شب هزار و یک شب هزار و یک شب شب ۵۱۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-09
جان شیفته صد و سی‌و سوم ۱۳۳ رومن رولان ترجمه محمود اعتماد‌زاده به.آذین قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد
2021-07-10
۵۲۰ هزار و یک شب ۵۲۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-10
۵۱۷ هزار و یک شب ۵۱۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-10
۵۱۸ هزار و یک شب ۵۱۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-10
۵۱۹ هزار و یک شب ۵۱۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-10
۵۱۶ هزار و یک شب ۵۱۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد @ShahrzadArtandLife
2021-07-16
جان شیفته صد و سی و چهارم ۱۳۴ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهر
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۳۰ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۰ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۸ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۸ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۹ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۹ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۴ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۵ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۶ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۶ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۷ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۷ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب ۵۲۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۱ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۲ @ShahrzadArtandLife
2021-07-20
هزار و یک شب شب ۵۲۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۲۳ @ShahrzadArtandLife
2021-07-23
جان شیفته صد و سی و پنجم ۱۳۵ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهرز
2021-07-29
قصه مرجان از کتاب دست‌ها را از گلویم بردار به قلم مانیا نیکویی نشر ژیل چاپ اول ۱۴۰۰ قصه‌گو شهرزاد فتوحی تنظیم مجتبی میر‌سمیعی
2021-07-29
جان شیفته صد و سی و ششم ۱۳۶ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهرزا
2021-08-05
جان شیفته صد و سی و هفتم ۱۳۷ رومن رولان محمود اعتماد‌زاده به آذین با اجرای شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنر و زندگی شهر
2021-08-05
هزار و یک شب ۵۳۵ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۵ @ShahrzadArtandLife
2021-08-05
هزار و یک شب ۵۳۳ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۳ @ShahrzadArtandLife
2021-08-05
هزار و یک شب ۵۳۴ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۴ @ShahrzadArtandLife
2021-08-05
هزار و یک شب ۵۳۱ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۱ @ShahrzadArtandLife
2021-08-05
هزار و یک شب ۵۳۲ هزار و یک شب قصه‌گو شهرزاد فتوحی هنر و زندگی شهرزاد ۵۳۲ @ShahrzadArtandLife