هووین - پادکست دکتر هو فارسی
Category TV & Film
Published October 15, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست دکترهو فارسی، وابسته به سایت هووین، محلی برای بحث و بررسی اپیزودهای دکترهو و تحلیل داستان‌های فرانچایز

Available Episodes

2018-11-06
Doctor Who The Ghost Monument بحث و بررسی اپیزود دوم فصل 11
2018-11-07
Doctor Who Rosa اپیزود 2: بحث و بررسی اپیزود سوم از فصل 11
2018-11-07
Doctor Who Arachnids in the UK اپیزود سه: بحث و بررسی اپیزود چهارم فصل 11
2018-11-09
Doctor Who The Tsuranga Conundrum اپیزود چهار: بحث و بررسی اپیزود پنجم فصل 11
2018-11-17
Doctor Who Demons of Punjab اپیزود پنج: بحث و بررسی اپیزود ششم فصل 11
2018-11-23
Whovian Podcast 55th Anniversary Special سری پادکست‌های ویژه‌ی هووین- شماره اول: ویژه‌نامه‌ی سالگرد
2018-11-23
Doctor Who Kerblam! اپیزود شش: بحث و بررسی اپیزود هفتم فصل 11
2018-12-03
Doctor Who The Witchfinders اپیزود هفت: بحث و بررسی اپیزود هشتم فصل 11
2018-12-08
Doctor Who It Takes You Away اپیزود هشت: بحث و بررسی اپیزود نهم فصل 11
2018-12-14
Doctor Who The Battle of Ranskoor Av Kolos اپیزود نُه: بحث و بررسی اپیزود نهایی فصل 11
2019-01-12
اپیزود ده: بحث و بررسی فصل 11 - ویژه پایان فصل - بخش اول
2019-01-13
اپیزود ده: بحث و بررسی فصل 11 - ویژه پایان فصل - بخش دوم
2019-01-22
Doctor Who The Resolution - اپیزود یازده: بحث و بررسی اپیزود ویژه سال نو 2019
2019-03-23
پادکست ویژه‌ی نوروزی هووین-نوروز 1398- دکترهایی که دکتر نیستند
2020-01-28
قسمت اول فصل دوم پادکست هووین: بررسی Doctor Who S12 E1-4: Spyfall-Orphan 55-Nikola Tesla
2020-01-29
اپیزود دوم فصل دوم: بحث و بررسی اپیزود پنجم فصل دوازدهم دکتر هو - Fugitive of the Judoon
2020-02-11
اپیزود سه فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱۲ - Doctor Who Praxeus
2020-02-12
اپیزود ۴ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۷ فصل ۱۲ - Doctor Who Can You Hear Me؟
2020-02-29
اپیزود ۵ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۸ فصل ۱۲ - Doctor Who Haunting Of Villa Diodati
2020-03-01
اپیزود ۶ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۹ فصل ۱۲ - Doctor Who Ascension of the Cybermen

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-11-06
Doctor Who The Ghost Monument بحث و بررسی اپیزود دوم فصل 11
2018-11-07
Doctor Who Rosa اپیزود 2: بحث و بررسی اپیزود سوم از فصل 11
2018-11-07
Doctor Who Arachnids in the UK اپیزود سه: بحث و بررسی اپیزود چهارم فصل 11
2018-11-09
Doctor Who The Tsuranga Conundrum اپیزود چهار: بحث و بررسی اپیزود پنجم فصل 11
2018-11-17
Doctor Who Demons of Punjab اپیزود پنج: بحث و بررسی اپیزود ششم فصل 11
2018-11-23
Whovian Podcast 55th Anniversary Special سری پادکست‌های ویژه‌ی هووین- شماره اول: ویژه‌نامه‌ی سالگرد
2018-11-23
Doctor Who Kerblam! اپیزود شش: بحث و بررسی اپیزود هفتم فصل 11
2018-12-03
Doctor Who The Witchfinders اپیزود هفت: بحث و بررسی اپیزود هشتم فصل 11
2018-12-08
Doctor Who It Takes You Away اپیزود هشت: بحث و بررسی اپیزود نهم فصل 11
2018-12-14
Doctor Who The Battle of Ranskoor Av Kolos اپیزود نُه: بحث و بررسی اپیزود نهایی فصل 11
2019-01-12
اپیزود ده: بحث و بررسی فصل 11 - ویژه پایان فصل - بخش اول
2019-01-13
اپیزود ده: بحث و بررسی فصل 11 - ویژه پایان فصل - بخش دوم
2019-01-22
Doctor Who The Resolution - اپیزود یازده: بحث و بررسی اپیزود ویژه سال نو 2019
2019-03-23
پادکست ویژه‌ی نوروزی هووین-نوروز 1398- دکترهایی که دکتر نیستند
2020-01-28
قسمت اول فصل دوم پادکست هووین: بررسی Doctor Who S12 E1-4: Spyfall-Orphan 55-Nikola Tesla
2020-01-29
اپیزود دوم فصل دوم: بحث و بررسی اپیزود پنجم فصل دوازدهم دکتر هو - Fugitive of the Judoon
2020-02-11
اپیزود سه فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۶ فصل ۱۲ - Doctor Who Praxeus
2020-02-12
اپیزود ۴ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۷ فصل ۱۲ - Doctor Who Can You Hear Me؟
2020-02-29
اپیزود ۵ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۸ فصل ۱۲ - Doctor Who Haunting Of Villa Diodati
2020-03-01
اپیزود ۶ فصل ۲: بحث و بررسی اپیزود ۹ فصل ۱۲ - Doctor Who Ascension of the Cybermen

Latest Episode