پادکست‌های نعیم ابراهیمیان
Category Business
Published June 11, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سی و هشت ساله، دانشجوی دکتری مدیریت در دانشگاه تهران، معاون بازرگانی و بازاریابی اکالا - فروشگاه اینترنتی افق کوروش

Available Episodes

2020-04-05
تاب آوری فردی و سازمانی در کسب‌وکارها
2020-04-19
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم
2021-06-11
مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-05
تاب آوری فردی و سازمانی در کسب‌وکارها
2020-04-19
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم
2020-04-21
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم
2021-06-11
مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان

Latest Episode