پادکست آواتو
Category Arts
Published May 1, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خلاصه روان از کتابهای موفقیت و توسعه فردی https://zil.ink/avatocast?v=504834765

Available Episodes

2021-02-01
مقدمه کتاب اثر مرکب
2021-03-24
اثر مرکب فصل اول : اثر مرکب در عمل
2021-03-24
اثر مرکب فصل دوم: انتخاب ها
2021-03-24
اثر مرکب فصل سوم: عادت ها
2021-03-24
اثر مرکب فصل چهارم: تکانش
2021-03-24
اثر مرکب فصل پنجم: تأثیرات
2021-03-24
اثر مرکب فصل ششم: شتاب بخشی
2021-04-29
اثر مرکب بخش پایانی : نتیجه
2021-05-01
هفت عادت مردمان موثر: معرفی کتاب
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- بخش اول: الگوها و قوانین
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- مروری بر هفت عادت
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت اول: کنش گر باشیم
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت دوم: هدف پایانی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت سوم: اولویت بندی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر- پیروزی های عمومی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت چهارم: برنده برنده فکر کنیم
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت پنجم: همدلی نه همدردی!
2021-05-18
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت ششم: هم افزایی!
2021-05-21
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت هفتم: تیز کردن اره!
2021-05-27
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل اول: تعریف
2021-05-31
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل دوم: قدرت گفتگو:
2021-06-07
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل سوم: از دلت شروع کن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-01
مقدمه کتاب اثر مرکب
2021-03-24
اثر مرکب فصل اول : اثر مرکب در عمل
2021-03-24
اثر مرکب فصل دوم: انتخاب ها
2021-03-24
اثر مرکب فصل سوم: عادت ها
2021-03-24
اثر مرکب فصل چهارم: تکانش
2021-03-24
اثر مرکب فصل پنجم: تأثیرات
2021-03-24
اثر مرکب فصل ششم: شتاب بخشی
2021-04-29
اثر مرکب بخش پایانی : نتیجه
2021-05-01
هفت عادت مردمان موثر: معرفی کتاب
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- بخش اول: الگوها و قوانین
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- مروری بر هفت عادت
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت اول: کنش گر باشیم
2021-05-05
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت دوم: هدف پایانی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر- عادت سوم: اولویت بندی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر- پیروزی های عمومی
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت چهارم: برنده برنده فکر کنیم
2021-05-16
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت پنجم: همدلی نه همدردی!
2021-05-18
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت ششم: هم افزایی!
2021-05-21
کتاب هفت عادت مردمان موثر - عادت هفتم: تیز کردن اره!
2021-05-27
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل اول: تعریف
2021-05-31
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل دوم: قدرت گفتگو:
2021-06-07
کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز - فصل سوم: از دلت شروع کن

Latest Episode