پادکست اتاقک | Otaghak
Category Fiction
Published May 14, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با پادکست اتاقک هر بار در یک داستان غیرواقعی غرق میشویم. داستان هایی پر از نفرت، خشم و عشق خوانشگر: امیرحسین عسگری

Available Episodes

2020-04-29
انتهای اون کوچه
2020-05-07
انتهای اون کوچه ( 2 )
2020-06-11
تهران دراکولا داره | قسمت اول
2020-06-25
تهران دراکولا داره | قسمت دوم
2020-07-09
تهران دراکولا داره | قسمت سوم
2020-08-04
تهران دراکولا داره | قسمت چهارم
2020-09-21
تهران دراکولا داره | قسمت پنجم
2020-10-10
تهران دراکولا داره | قسمت ششم
2020-10-28
تهران دراکولا داره | قسمت هفتم
2020-10-30
تا پارک وی .... (ویژه هالووین)
2020-11-20
تهران دراکولا داره |قسمت هشتم
2020-12-09
تهران دراکولا داره |قسمت نهم
2020-12-28
تهران دراکولا داره | قسمت دهم
2021-01-06
تهران دراکولا داره | قسمت یازدهم
2021-01-22
تهران دراکولا داره | قسمت پایانی
2021-04-03
قبرخواب |قسمت اول
2021-04-20
قبرخواب |قسمت دوم
2021-05-14
قبرخواب |قسمت سوم
2021-06-23
قبرخواب| قسمت چهارم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-29
انتهای اون کوچه
2020-05-07
انتهای اون کوچه ( 2 )
2020-06-11
تهران دراکولا داره | قسمت اول
2020-06-25
تهران دراکولا داره | قسمت دوم
2020-07-09
تهران دراکولا داره | قسمت سوم
2020-08-04
تهران دراکولا داره | قسمت چهارم
2020-09-21
تهران دراکولا داره | قسمت پنجم
2020-10-10
تهران دراکولا داره | قسمت ششم
2020-10-28
تهران دراکولا داره | قسمت هفتم
2020-10-30
تا پارک وی .... (ویژه هالووین)
2020-11-20
تهران دراکولا داره |قسمت هشتم
2020-12-09
تهران دراکولا داره |قسمت نهم
2020-12-28
تهران دراکولا داره | قسمت دهم
2021-01-06
تهران دراکولا داره | قسمت یازدهم
2021-01-22
تهران دراکولا داره | قسمت پایانی
2021-04-03
قبرخواب |قسمت اول
2021-04-20
قبرخواب |قسمت دوم
2021-05-14
قبرخواب |قسمت سوم
2021-06-23
قبرخواب| قسمت چهارم

Latest Episode