پادکست ادبیِ رادکست// Rad-Cast Literary Podcast
Category Arts
Published December 12, 2019
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب

Available Episodes

2019-09-30
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ اول: ایرج‌میرزا، سعدیِ پشتِ ابرها
2019-10-04
رادکست۲؛ نخستین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-12
رادکست۳؛ دومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-18
رادکست۴؛ سومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-26
رادکست۵؛ چهارمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-11-10
رادکست۶؛ پنجمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-11-11
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هفتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش اول از دو بخش
2019-11-25
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هشتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش دوم از دو بخش
2019-12-12
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ نهم: سرود آنکه رفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو و شعر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-30
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ اول: ایرج‌میرزا، سعدیِ پشتِ ابرها
2019-10-04
رادکست۲؛ نخستین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-12
رادکست۳؛ دومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-18
رادکست۴؛ سومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-10-26
رادکست۵؛ چهارمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-11-10
رادکست۶؛ پنجمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی
2019-11-11
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هفتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش اول از دو بخش
2019-11-25
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هشتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش دوم از دو بخش
2019-12-12
پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ نهم: سرود آنکه رفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو و شعر

Latest Episode