پادکست اسرار استارتاپی
Category Business
Published July 2, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک پادکست برای نسل جدید رهبران تکنولوژی اسرار استارتاپی مجموعه ای از کارگاه های آموزشی دانشگاه هاروارد در حوزه کارآفرینی و موفقیت کسب و کار است. در این پادکست درباره مفاهیم بنیادی مثل خلق چشم انداز، ارزش پیشنهادی، توسعه محصول، استخدام، استراتژی جذب سرمایه، ورود به بازار و سایر مفاهیم استارتاپی گفتگو می کنیم.

Available Episodes

2021-07-02
1: نقشه راه شما برای موفقیت چیست؟
2021-07-02
2: خلق یک ارزش پیشنهادی متقاعد کننده
2021-07-02
3: تبدیل محصول به شرکت
2021-07-02
4: فرهنگ، چشم انداز و ماموریت
2021-07-02
5: استخدام استعدادهای درجه یک
2021-07-02
6: مدل‌های کسب و کار انقلابی
2021-07-02
7: ما کی هستیم؟ چرا این پادکست؟
2021-07-17
8: استراتژی‌های ورود به بازار
2021-08-04
9: ارائه عالی استارتاپ به سرمایه گذار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-07-02
1: نقشه راه شما برای موفقیت چیست؟
2021-07-02
2: خلق یک ارزش پیشنهادی متقاعد کننده
2021-07-02
3: تبدیل محصول به شرکت
2021-07-02
4: فرهنگ، چشم انداز و ماموریت
2021-07-02
5: استخدام استعدادهای درجه یک
2021-07-02
6: مدل‌های کسب و کار انقلابی
2021-07-02
7: ما کی هستیم؟ چرا این پادکست؟
2021-07-17
8: استراتژی‌های ورود به بازار
2021-08-04
9: ارائه عالی استارتاپ به سرمایه گذار

Latest Episode