پادکست برادرز
Category Arts
Published May 16, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

BROTHERS PODCAST©️? ? پادکست #بِرادِرز؛ سبک جدیدی در #پادکست_فارسی . ?هشدار: در پادکست برادرز دلهره را تجربه خواهید کرد! . ?اتفاقات واقعی و مستند با موسیقی و آدرنالین

Available Episodes

2021-05-16
مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16
مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-04-05
علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-03-28
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-18
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-02-14
ابعاد روانشناسانه خیانت در راز خانواده واتس
2021-01-24
راز خانواده واتس
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت 2
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت ۱
2021-05-25
اپیزود یازدهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت دوم و پایانی
2021-05-16
اپیزود دهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16
اپیزود نهم- مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-04-05
اپیزود هشتم- علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-03-28
اپیزود هفتم- مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر قسمت اول
2021-03-22
اپیزود ششم -رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-18
اپیزود پنجم- رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-02-14
اپیزود چهارم-بررسی روانشناسانه ابعاد خیانت - راز خانواده واتس
2021-01-24
اپیزود سوم-راز خانواده واتس - تک قسمت
2020-12-17
اپیزود دوم-پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17
اپیزود اول-پیتزا فروش بمب گذار-قسمت 2
2020-12-17
اپیزود ۰-پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-16
مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16
مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-04-05
علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-03-28
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-18
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-02-14
ابعاد روانشناسانه خیانت در راز خانواده واتس
2021-01-24
راز خانواده واتس
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت 2
2020-12-17
پیتزا فروش بمب گذار قسمت ۱
2021-05-25
اپیزود یازدهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت دوم و پایانی
2021-05-16
اپیزود دهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16
اپیزود نهم- مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-04-05
اپیزود هشتم- علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-03-28
اپیزود هفتم- مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر قسمت اول
2021-03-22
اپیزود ششم -رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-18
اپیزود پنجم- رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-02-14
اپیزود چهارم-بررسی روانشناسانه ابعاد خیانت - راز خانواده واتس
2021-01-24
اپیزود سوم-راز خانواده واتس - تک قسمت
2020-12-17
اپیزود دوم-پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17
اپیزود اول-پیتزا فروش بمب گذار-قسمت 2
2020-12-17
اپیزود ۰-پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول

Latest Episode