پادکست بوم
Published May 6, 2021
Episodes 36

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فارسی تاریخ فلسفه

Available Episodes

2018-08-22
اپیزود اول
2018-08-31
اپیزود دوم - ملطیه
2018-09-02
اپیزود سوم - فیثاغورس
2018-09-07
اپیزود چهارم - کسنوفانس و هراکلیتوس
2018-09-23
اپیزود پنجم - پارمنیدس
2018-09-27
اپیزود ششم - الئایی‌ها (ملیسوس و زنون)
2018-10-06
اپیزود هفتم - امپدوکلس
2018-10-25
اپیزود هشتم - آناکساگوراس
2018-11-08
اپیزود نهم - اتمیست‌ها
2018-11-14
اپیزود دهم - سوفسطایی‌ها
2018-12-04
اپیزود یازدهم - سقراط
2019-01-12
اپیزود دوازدهم - افلاطون ۱
2019-01-31
اپیزود سیزدهم - افلاطون ۲
2019-03-19
اپیزود چهاردهم - ارسطو ۱
2019-04-12
قسمت پانزدهم - ارسطو ۲
2019-05-07
قسمت شانزدهم - اپیکور
2019-06-06
قسمت هفدهم - رواقی‌ها
2019-07-25
قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان
2019-09-07
قسمت نوزدهم - فلوطین
2019-10-08
قسمت بیستم - آگوستین
2019-10-30
قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی
2019-12-12
قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس
2020-02-16
قسمت بیست و سوم - فلسفه‌ی یهودی
2020-03-04
قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس
2020-04-24
قسمت بیست و پنجم - رنسانس
2020-07-13
قسمت بیست و ششم - دکارت
2020-10-05
قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا
2020-10-31
قسمت بیست و هشتم - لایب‌نیتس
2020-12-03
قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز
2020-12-25
قسمت سی‌ام - جان لاک
2021-01-23
قسمت سی و یکم - بارکلی
2021-02-08
قسمت سی و دوم - هیوم
2021-04-13
قسمت سی و سوم - ولتر
2021-05-06
قسمت سی و چهارم - روسو
2021-07-10
قسمت سی و پنجم - کانت
2021-08-11
قسمت سی و ششم - فیشته

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-08-22
اپیزود اول
2018-08-31
اپیزود دوم - ملطیه
2018-09-02
اپیزود سوم - فیثاغورس
2018-09-07
اپیزود چهارم - کسنوفانس و هراکلیتوس
2018-09-23
اپیزود پنجم - پارمنیدس
2018-09-27
اپیزود ششم - الئایی‌ها (ملیسوس و زنون)
2018-10-06
اپیزود هفتم - امپدوکلس
2018-10-25
اپیزود هشتم - آناکساگوراس
2018-11-08
اپیزود نهم - اتمیست‌ها
2018-11-14
اپیزود دهم - سوفسطایی‌ها
2018-12-04
اپیزود یازدهم - سقراط
2019-01-12
اپیزود دوازدهم - افلاطون ۱
2019-01-31
اپیزود سیزدهم - افلاطون ۲
2019-03-19
اپیزود چهاردهم - ارسطو ۱
2019-04-12
قسمت پانزدهم - ارسطو ۲
2019-05-07
قسمت شانزدهم - اپیکور
2019-06-06
قسمت هفدهم - رواقی‌ها
2019-07-25
قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان
2019-09-07
قسمت نوزدهم - فلوطین
2019-10-08
قسمت بیستم - آگوستین
2019-10-30
قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی
2019-12-12
قسمت بیست و دوم - دیونوسیوس، بوئتیوس، یوهانس اسکوتوس
2020-02-16
قسمت بیست و سوم - فلسفه‌ی یهودی
2020-03-04
قسمت بیست و چهارم - توماس آکویناس
2020-04-24
قسمت بیست و پنجم - رنسانس
2020-07-13
قسمت بیست و ششم - دکارت
2020-10-05
قسمت بیست و هفتم - اسپینوزا
2020-10-31
قسمت بیست و هشتم - لایب‌نیتس
2020-12-03
قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هابز
2020-12-25
قسمت سی‌ام - جان لاک
2021-01-23
قسمت سی و یکم - بارکلی
2021-02-08
قسمت سی و دوم - هیوم
2021-04-13
قسمت سی و سوم - ولتر
2021-05-06
قسمت سی و چهارم - روسو
2021-07-10
قسمت سی و پنجم - کانت
2021-08-11
قسمت سی و ششم - فیشته

Latest Episode