پادکست تورق
Published October 15, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

معرفی و نقد کتاب‌های تازه‌منتشرشده درباره روحانیت و حوزه‌های علمیه کاری از سایت مباحثات؛ رسانه فکری-تحلیلی حوزه و روحانیت

Available Episodes

2019-02-15
یک: جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر
2019-02-25
دو: شیعیان متقدم
2019-03-05
سه: کتاب دوراهی روحانیت
2019-03-15
چهار: آینده روحانیت و جهان معاصر
2019-04-08
پنج: نخل و نارنج
2019-05-01
شش: زن‌آقا
2019-05-15
هفت: نوسازی و تغییرات اجتماعی
2019-05-29
هشت: نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟
2019-06-12
نه: مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران
2019-07-03
ده: پل تا جزیره: تأملاتی جامعه‌شناختی در موقعیت پساانقلابی روحانیت
2019-07-16
یازده: خاقان صاحب‌قران و علمای زمان
2019-09-17
دوازده: روحانیت و اندیشه‌های چپ در ایران معاصر
2019-10-14
سیزده: علی‌اکبر حکمی‌زاده در چهار پرده
2019-11-27
چهارده: تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-15
یک: جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر
2019-02-25
دو: شیعیان متقدم
2019-03-05
سه: کتاب دوراهی روحانیت
2019-03-15
چهار: آینده روحانیت و جهان معاصر
2019-04-08
پنج: نخل و نارنج
2019-05-01
شش: زن‌آقا
2019-05-15
هفت: نوسازی و تغییرات اجتماعی
2019-05-29
هشت: نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟
2019-06-12
نه: مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران
2019-07-03
ده: پل تا جزیره: تأملاتی جامعه‌شناختی در موقعیت پساانقلابی روحانیت
2019-07-16
یازده: خاقان صاحب‌قران و علمای زمان
2019-09-17
دوازده: روحانیت و اندیشه‌های چپ در ایران معاصر
2019-10-14
سیزده: علی‌اکبر حکمی‌زاده در چهار پرده
2019-11-27
چهارده: تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه

Latest Episode