پادکست جعبه// Jabe Persian Podcast
Category Arts
Published October 15, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

درِ اين جعبه را كه باز كنيد چيزهايى از ادبيات و فرهنگ و هنر پيدا خواهيد كرد... شايد هم چيزهايى بيشتر... كارى از منصور ضابطيان

Available Episodes

2019-08-18
پادکست فارسیِ جعبه؛ قسمت اول: سیمین خانم
2019-08-18
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک: گفت‌وگوی سیمین بهبهانی با منصور ضابطیان
2019-09-23
جعبه‌ی شماره‌ی۲؛ ده‌گانه‌ی آقای آواز
2019-09-30
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی۲؛ ضمیمه‌ی دومین قسمت پادکست جعبه: استاد شجریان
2019-10-22
جعبه‌ی۳؛ برادرم تاجیکستان
2019-11-05
جعبه‌ی شماره‌ی ۴؛ کافه‌ی پاییزی بخش اول
2019-11-05
جعبه‌ی شماره‌ی ۵؛ کافه‌ی پاییزی بخش دوم
2020-01-02
جعبه‌ی شماره‌ی ۶؛ خاطره‌های پیکان یا پیکان خاطرات
2020-02-26
جعبه‌ی شماره‌ی ۷؛ یک ساعت بدون کرونا
2020-03-23
جعبه‌ی شماره‌ی ۸؛ سلطان
2020-04-19
جعبه‌ی شماره‌ی ۹؛ سلام آقای سعدی
2020-09-04
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ فرهاد، تلخ شیرین
2020-10-28
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۱؛ من، کوروش کبیر
2020-12-06
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۲؛ قصه‌های فرودگاه
2021-04-17
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۳؛ یا خواجه‌ی شیراز
2021-05-26
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۴؛ شناسایی راز گل سرخ
2021-07-06
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۵؛ کافه‌نادری
2021-08-07
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۶؛ دریا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-18
پادکست فارسیِ جعبه؛ قسمت اول: سیمین خانم
2019-08-18
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی یک: گفت‌وگوی سیمین بهبهانی با منصور ضابطیان
2019-09-23
جعبه‌ی شماره‌ی۲؛ ده‌گانه‌ی آقای آواز
2019-09-30
جعبه‌ی کوچک شماره‌ی۲؛ ضمیمه‌ی دومین قسمت پادکست جعبه: استاد شجریان
2019-10-22
جعبه‌ی۳؛ برادرم تاجیکستان
2019-11-05
جعبه‌ی شماره‌ی ۴؛ کافه‌ی پاییزی بخش اول
2019-11-05
جعبه‌ی شماره‌ی ۵؛ کافه‌ی پاییزی بخش دوم
2020-01-02
جعبه‌ی شماره‌ی ۶؛ خاطره‌های پیکان یا پیکان خاطرات
2020-02-26
جعبه‌ی شماره‌ی ۷؛ یک ساعت بدون کرونا
2020-03-23
جعبه‌ی شماره‌ی ۸؛ سلطان
2020-04-19
جعبه‌ی شماره‌ی ۹؛ سلام آقای سعدی
2020-09-04
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۰؛ فرهاد، تلخ شیرین
2020-10-28
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۱؛ من، کوروش کبیر
2020-12-06
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۲؛ قصه‌های فرودگاه
2021-04-17
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۳؛ یا خواجه‌ی شیراز
2021-05-26
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۴؛ شناسایی راز گل سرخ
2021-07-06
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۵؛ کافه‌نادری
2021-08-07
جعبه‌ی شماره‌ی ۱۶؛ دریا

Latest Episode