پادکست جنایی مختومه
Category Fiction
Published December 25, 2020
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مختومه ، داستان کارگاه غیر رسمی ، پلیس سابق ، و چالش های او در حل پرونده های مختلف. این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

Available Episodes

2020-05-07
اپیزود صفر - معرفی
2020-05-07
اپیزود آغازین - شروع داستان
2020-05-11
اپیزود دوم - در اداره پلیس
2020-05-14
اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات
2020-06-02
اپیزود چهارم - ساعت پاندولی
2020-06-08
اپیزود پنجم - فراموشی
2020-06-20
اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل
2020-06-26
اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون
2020-07-01
اپیزود هشتم - بار سینتیا
2020-07-24
اپیزود نهم - مارسیا مارسل
2020-07-25
اپیزود دهم - تنهایی
2020-07-28
اپیزود یازدهم - یوتیکا
2020-07-31
اپیزود دوازدهم - خیر و شر
2020-08-06
اپیزود پایانی - گناهان پدران
2020-08-12
اپیزود صفر - فصل دوم
2020-08-27
اپیزود آغازین - اسپینر
2020-09-10
اپیزود دوم - پاکت نامه
2020-10-07
اپیزود سوم - هنری پرگر
2020-10-21
اپیزود چهارم - بورلی اتریج
2020-10-24
اپیزود پنجم - تئودور هوسندال
2020-11-21
اپیزود ششم - اولتیماتوم
2020-11-21
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
2020-12-04
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
2020-12-17
اپیزود نهم - عذاب وجدان
2020-12-25
اپیزود دهم - استیسی پرگر
2021-01-23
اپیزود یازدهم - لوندگرن
2021-03-23
اپیزود دوازدهم - گوزک
2021-05-10
اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-07
اپیزود صفر - معرفی
2020-05-07
اپیزود آغازین - شروع داستان
2020-05-11
اپیزود دوم - در اداره پلیس
2020-05-14
اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات
2020-06-02
اپیزود چهارم - ساعت پاندولی
2020-06-08
اپیزود پنجم - فراموشی
2020-06-20
اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل
2020-06-26
اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون
2020-07-01
اپیزود هشتم - بار سینتیا
2020-07-24
اپیزود نهم - مارسیا مارسل
2020-07-25
اپیزود دهم - تنهایی
2020-07-28
اپیزود یازدهم - یوتیکا
2020-07-31
اپیزود دوازدهم - خیر و شر
2020-08-06
اپیزود پایانی - گناهان پدران
2020-08-12
اپیزود صفر - فصل دوم
2020-08-27
اپیزود آغازین - اسپینر
2020-09-10
اپیزود دوم - پاکت نامه
2020-10-07
اپیزود سوم - هنری پرگر
2020-10-21
اپیزود چهارم - بورلی اتریج
2020-10-24
اپیزود پنجم - تئودور هوسندال
2020-11-21
اپیزود ششم - اولتیماتوم
2020-11-21
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
2020-12-04
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
2020-12-17
اپیزود نهم - عذاب وجدان
2020-12-25
اپیزود دهم - استیسی پرگر
2021-01-23
اپیزود یازدهم - لوندگرن
2021-03-23
اپیزود دوازدهم - گوزک
2021-05-10
اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن

Latest Episode