پادکست حافظ‌پجوهی
Category Education
Published May 4, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-07-12
حافظ و پزشکی-در تقدیر از جامعه پزشکی ایران-پادکست حافظ‌پجوهی
2020-08-14
معنی و مفهوم شراب، نور چشم و روشنی می، در شعر حافظ (آسمان شیراز)-قسمت یکم (برنامه دوم)
2020-10-16
شراب و نورچشم و نور باده در شعر حافظ (آسمان شیراز2)-پادکست حافظ‌پجوهی
2020-10-25
خلاصه پادکست حافظ و پزشکی (مینی پادکست)
2021-01-10
معنی خون دل در شعر حافظ (خون دل و نافه‌ی گیسوی یار)
2021-01-15
#شنوا، (معنی بینایی در شعر حافظ) – پادکست حافظ‌پجوهی
2021-02-01
خطا بر قلم صنع رفت یا نه؟ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت - آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
2021-02-13
در برابر چشمی و غایب از نظری (در شعر حافظ و سعدی)
2021-03-03
خطا و ختا (=خطا=سرزمین ختن) در شعر حافظ
2021-05-04
حافظ و بیت‌کوین (اشتراکات بیت‌کوین و جهان فکری حافظ)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-12
حافظ و پزشکی-در تقدیر از جامعه پزشکی ایران-پادکست حافظ‌پجوهی
2020-08-14
معنی و مفهوم شراب، نور چشم و روشنی می، در شعر حافظ (آسمان شیراز)-قسمت یکم (برنامه دوم)
2020-10-16
شراب و نورچشم و نور باده در شعر حافظ (آسمان شیراز2)-پادکست حافظ‌پجوهی
2020-10-25
خلاصه پادکست حافظ و پزشکی (مینی پادکست)
2021-01-10
معنی خون دل در شعر حافظ (خون دل و نافه‌ی گیسوی یار)
2021-01-15
#شنوا، (معنی بینایی در شعر حافظ) – پادکست حافظ‌پجوهی
2021-02-01
خطا بر قلم صنع رفت یا نه؟ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت - آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
2021-02-13
در برابر چشمی و غایب از نظری (در شعر حافظ و سعدی)
2021-03-03
خطا و ختا (=خطا=سرزمین ختن) در شعر حافظ
2021-05-04
حافظ و بیت‌کوین (اشتراکات بیت‌کوین و جهان فکری حافظ)

Latest Episode