پادکست دونده
Category Music
Published March 25, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی درباره رپ ایران و جامعه

Available Episodes

2020-05-25
دونده - شماره ی صفر
2020-06-01
دونده شماره‌ی یک - سعید دهقان - اعتیاد به مخدر
2020-06-13
نسخه‌ی مخاطب - مرضیه - نگاه مردانه در رپفارسی
2020-07-04
نسخه‌ی مخاطب - پیام - جو عبوس و غمگین رپفارسی زیرزمینی
2020-07-13
دونده شماره‌ی دو - سالومه ام‌سی - استقلال هنرمند
2020-07-20
نسخه‌ی مخاطب - دلارام - رفتار مخاطب در لایو اینستاگرام هنرمندان
2020-07-28
نسخه‌ی مخاطب - امیر - تناقض میان عقاید مذهبی و کار هنری
2020-08-02
دونده شماره‌ی سه - نصیر مشکوری - رپ و دوره پسادیجیتال
2020-08-06
نسخه‌ی مخاطب - مهدیه - مخاطب متعصب و ناآگاه
2020-08-23
نسخه‌ی مخاطب - بهار - تصویر مخدوش هنرمند در ذهن مخاطب و آسیبهای آن
2020-09-05
نسخه مخاطب - ایمان - رپ ایرانی، رپ فارسی
2020-09-07
دونده شماره‌ی چهار - رودی - نسل جدید و فضای ذهنی‌ هنرمند
2020-09-19
نسخه مخاطب - مریم - نقدی بر جریان فمینیسم لیبرال در رپفارسی
2020-10-20
دونده شماره‌ی پنج - نوید - جنگ، میهن دوستی و ظلم ستیزی
2020-11-21
نسخه مخاطب - نیما - لزوم ثبت و مستندسازی در رپفارسی
2020-12-03
نسخه مخاطب - علی - تفکر انتقادی و نقد در رپفارسی
2020-12-15
نسخه مخاطب - محمدصادق - تجربه برگذاری همایش‌ در جامعه هیپ‌هاپ ایران
2021-02-09
نسخه مخاطب - بیتا - اختلافات میان هنرمندان در موسیقی سنتی ایران
2021-02-25
دونده شماره‌ی شش - دیگرد - اهمیت زبان فارسی و عناصر ایرانی در رپ
2021-03-24
نسخه مخاطب - بابک - درباره مفهوم تجاری شدن در هنر
2021-03-25
دونده شماره هفت - آتور - رپ ایران در دهه نود
2021-06-10
نسخه مخاطب - تارا - نقد چیست و وضعیت آن در هیپ‌هاپ ایران چگونه است؟
2021-06-25
نسخه مخاطب - ابوالفضل - اهمیت تحلیل شبکه‌های اجتماعی در شناخت جامعه
2021-07-05
نسخه مخاطب - فاطمه - طرفدار دوآتیشه‌ای که کم‌کم از رپ فاصله گرفت
2021-07-29
دونده شماره هشت - کاکا - بازگشت به خیابان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-25
دونده - شماره ی صفر
2020-06-01
دونده شماره‌ی یک - سعید دهقان - اعتیاد به مخدر
2020-06-13
نسخه‌ی مخاطب - مرضیه - نگاه مردانه در رپفارسی
2020-07-04
نسخه‌ی مخاطب - پیام - جو عبوس و غمگین رپفارسی زیرزمینی
2020-07-13
دونده شماره‌ی دو - سالومه ام‌سی - استقلال هنرمند
2020-07-20
نسخه‌ی مخاطب - دلارام - رفتار مخاطب در لایو اینستاگرام هنرمندان
2020-07-28
نسخه‌ی مخاطب - امیر - تناقض میان عقاید مذهبی و کار هنری
2020-08-02
دونده شماره‌ی سه - نصیر مشکوری - رپ و دوره پسادیجیتال
2020-08-06
نسخه‌ی مخاطب - مهدیه - مخاطب متعصب و ناآگاه
2020-08-23
نسخه‌ی مخاطب - بهار - تصویر مخدوش هنرمند در ذهن مخاطب و آسیبهای آن
2020-09-05
نسخه مخاطب - ایمان - رپ ایرانی، رپ فارسی
2020-09-07
دونده شماره‌ی چهار - رودی - نسل جدید و فضای ذهنی‌ هنرمند
2020-09-19
نسخه مخاطب - مریم - نقدی بر جریان فمینیسم لیبرال در رپفارسی
2020-10-20
دونده شماره‌ی پنج - نوید - جنگ، میهن دوستی و ظلم ستیزی
2020-11-21
نسخه مخاطب - نیما - لزوم ثبت و مستندسازی در رپفارسی
2020-12-03
نسخه مخاطب - علی - تفکر انتقادی و نقد در رپفارسی
2020-12-15
نسخه مخاطب - محمدصادق - تجربه برگذاری همایش‌ در جامعه هیپ‌هاپ ایران
2021-02-09
نسخه مخاطب - بیتا - اختلافات میان هنرمندان در موسیقی سنتی ایران
2021-02-25
دونده شماره‌ی شش - دیگرد - اهمیت زبان فارسی و عناصر ایرانی در رپ
2021-03-24
نسخه مخاطب - بابک - درباره مفهوم تجاری شدن در هنر
2021-03-25
دونده شماره هفت - آتور - رپ ایران در دهه نود
2021-06-10
نسخه مخاطب - تارا - نقد چیست و وضعیت آن در هیپ‌هاپ ایران چگونه است؟
2021-06-25
نسخه مخاطب - ابوالفضل - اهمیت تحلیل شبکه‌های اجتماعی در شناخت جامعه
2021-07-05
نسخه مخاطب - فاطمه - طرفدار دوآتیشه‌ای که کم‌کم از رپ فاصله گرفت
2021-07-29
دونده شماره هشت - کاکا - بازگشت به خیابان

Latest Episode