پادکست رادیویی صنعت مرغداری و دامپروری - ITPNews
Category News
Published July 14, 2021
Episodes 154

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست رادیویی صنعت مرغداری و دامپروری کاری است از شبکه خبری صنعت مرغداری و دامپروری ایران - ITPNews این برنامه به مسائل و مباحث و اخبار های مطرح شده در صنعت مرغداری و دامپروری ایران و جهان می پردازد. پادکست رادیویی صنعت مرغداری و دامپروری این صنعت و مدیران و اتفاقات آن را تحلیل و بررسی می کند و در یک فضای دوستانه و منتقدانه با آنها به بررسی مشکلات صنعت می پردازد. کانال تلگرامی ما در آدرس @itp_itpnews قابل دسترس خواهد بود. برای کمک به ما می توانید فایل، تصویر و صوت خود را به شماره تلگرامی ما 09211281880 ارسال نمایید تا ما در برنامه های خودمان از آنها استفاده کنیم. مجری برنامه : علی حسینی

Available Episodes

2021-07-25
نمایشگاه یورو تیر آلمان 2016
2021-07-25
مصاحبه تصویری ”آنتن“/ تشکل، اتحادیه و تعاونی ها، حذف یا ادامه / با آقای مهندس مصطفوی
2021-07-25
بررسی اوضاع آنفلوانزای پرندگان در ایران، راهکار و پیشگیری / با آقایان دکتر تهرانی و مهندس مصطفوی
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 10 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 11 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 14 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 17 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 24 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 25 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 2 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 6 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 12 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 13 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 14 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 اسفند 1396
2021-07-25
فکس نامه تاریخ 961220
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 اسفند 1396
2021-07-25
فکس نامه تاریخ961223
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 26 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 26 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 1 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 2 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 3 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 4 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 10 اردیبهشت 1397
2021-07-25
مدیرعامل پشتیبانی امور دام : قیمت تمام شده تولید مرغ بالاست / توزیع کنجاله سویا تا چند روز آینده
2021-07-25
معاون وزیر درخصوص حل مشکلات مرغداران اعلام کرد: یک گام، رو به جلو
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 11 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 17 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 25 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 31 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 1 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 6 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 12 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 13 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 3 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 6 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 11 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 12 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 13 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 17 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 تیر 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 06 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 07 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 08 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 14 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 20 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 21 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 27 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 28 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 30 مرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 03 شهریور 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 04 شهریور 1397
2021-07-25
پادکست صوتی، رادیویی صدای اول - 14 مهر 1397
2021-07-25
صدای اول، پادکست رادیو اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری - 16 مهر 1397
2021-07-25
صدای اول، پادکست رادیو اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری - 24 مهر 1397
2021-07-25
صدای اول، پادکست رادیو اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری - 28 مهر 1397
2021-07-25
صدای اول، پادکست رادیو اینترنتی صنعت مرغداری و دامپروری - 29 مهر 1397
2021-07-25
صدای اول - 18 آذر 1397
2021-07-25
دشمن داخلی قیمت خرید تضمینی را اشتباه اعلام می کند
2021-07-25
درخواست تعویق اجرای بخش نامه توزیع نهاده ها توسط جهاد و شرکت پشتیبانی توسط تشکل های صنعت مرغداری / صدا و سند
2021-07-25
فیلم وبینار واقعیت های سیاسی صنعت مرغداری
2021-07-25
هورمون رشدی تولید نمی شود که مصرف بشود
2021-07-25
فیلم وبینار جیره نویسی بر اساس حداقل قیمت چیست؟
2021-07-25
فیلم وبینار قابلیت هضم اسیدهای آمینه چیست ؟
2021-07-25
فیلم وبینار ساماندهی تولید در صنعت تخمگذار
2021-07-25
فیلم وبینار بررسی،تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل بصورت عملیاتی و فارمی
2021-07-25
صدای دفاعیات خاوازی در مجلس برای کسب رای اعتماد
2021-07-25
ترکاشوند:تحمل زیان شدید برای تولیدکنندگان تخم مرغ
2021-07-25
تولیدکنندگان ما جور سیاستمداران ما را می کشند
2021-07-25
شکل سهمیه بندی در بازارگاه مورد تردید است
2021-07-25
مرغ لاین آرین، رویا یا واقعیت ؟
2021-07-25
فیلم وبینار اثر گوانیدینو استیک اسید بر مرغ مادر
2021-07-25
فیلم وبینار تحلیل 9 ماهه صنعت مرغداری
2021-07-25
فیلم وبینار مروری بر ضرورت و استانداردهای اسیدهای آمینه و نقش آنها در صنعت دام و طیور ایران
2021-07-25
فیلم وبینار گفتگوی ویژه تخصصی تغذیه زنبور عسل
2021-07-25
فیلم وبینار بیماری های کلستریدیایی در نشخوارکنندگان اهلی
2021-07-25
وبینار انواع واکسن های کشته و کاربرد آنها در پیشگیری از بیماری های طیور
2021-07-25
وبینار عوامل موثر بر تولید تخم مرغ و کیفیت پوسته
2021-07-25
فیلم وبینار کاربرد پروبیوتیک ها در تغذیه دام
2021-07-25
وبینار دلایل شوک های پس از مصرف دارو و روش های کنترل آن
2021-07-25
فیلم وبینار سلامت سیستم گوارش طیور - جلسه اول
2021-07-25
آخرین خبر از دستور آقای وزیر در خصوص قطعه بندی مرغ
2021-07-25
تحلیلی بر اخبار قاچاق و کاهش جوجه در بازار ایران
2021-07-25
فروش تخم مرغ کمتر از قیمت مصوب سال قبل/فیلم
2021-07-25
فیلم وبینار تحلیل اجمالی بازار تولید جوجه و مرغ
2021-07-25
واردات جوجه، رانت ها و سوءمدیریت ها
2021-07-25
مروری بر بیماری ها و برنامه واکسیناسیون در گله های طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)-قسمت اول
2021-07-25
وبینار سلامت سیستم گوارش طیور ( قسمت دوم )
2021-07-25
فیلم وبینار راهکارهای حفظ سلامتی دستگاه گوارش طیور
2021-07-25
فیلم وبینار راهکارهای پیشگیری از بیماری نیوکاسل
2021-07-25
فیلم وبینار داروهای گیاهی در دامپزشکی، مزایا و مخاطرات
2021-07-25
فیلم وبینار تنظیم جیره با پروتئین خام کم ( قسمت دوم )
2021-07-25
فیلم وبینار مشکلات حرکتی در جوجه های گوشتی، تشخیص زودهنگام و سود اقتصادی
2021-07-25
فیلم وبینار کاربرد پس ماندهای کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام
2021-07-25
نیازمندیهای تغذیه ای مرغ تخمگذار Hyline W80 برای دستیابی به بهترین عملکرد پرورشی و تولیدی گله
2021-07-25
اسپری جدید پستان گاو
2021-07-31
استرس گرمایی جلسه اول
2021-07-31
فیلم وبینار صنعت طیور در دولت روحانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-07-25
نمایشگاه یورو تیر آلمان 2016
2021-07-25
مصاحبه تصویری ”آنتن“/ تشکل، اتحادیه و تعاونی ها، حذف یا ادامه / با آقای مهندس مصطفوی
2021-07-25
بررسی اوضاع آنفلوانزای پرندگان در ایران، راهکار و پیشگیری / با آقایان دکتر تهرانی و مهندس مصطفوی
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 10 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 11 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 14 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 17 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 24 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 25 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 بهمن 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 2 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 6 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 12 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 13 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 14 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 اسفند 1396
2021-07-25
فکس نامه تاریخ 961220
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 اسفند 1396
2021-07-25
فکس نامه تاریخ961223
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 26 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 اسفند 1396
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 21 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 26 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 فروردین 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 1 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 2 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 3 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 4 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 9 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 10 اردیبهشت 1397
2021-07-25
مدیرعامل پشتیبانی امور دام : قیمت تمام شده تولید مرغ بالاست / توزیع کنجاله سویا تا چند روز آینده
2021-07-25
معاون وزیر درخصوص حل مشکلات مرغداران اعلام کرد: یک گام، رو به جلو
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 11 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 15 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 16 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 17 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 18 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 22 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 23 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 25 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 31 اردیبهشت 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 1 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 5 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 6 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 7 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 8 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 12 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 13 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 19خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 20 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 27 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 28 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 29 خرداد 1397
2021-07-25
پادکست صوتی صدای اول - 30 خرداد 1397