پادکست رادیو تاک / RadioTalkPodcast
Category Science
Published November 4, 2020
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

صحبت درباره ی هر چیزی که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه

Available Episodes

2019-11-11
اپیزود ۱ : معرفی
2019-11-14
اپیزود ۲ : باور من به تو چه؟
2019-11-24
اپیزود ۳ : کوه دوم
2019-11-28
اپیزود ۴ : سرایت امیال
2019-12-05
!اپیزود ۵ : زود باش لعنتی
2019-12-12
اپیزود ۶ : کارِ کمتر
2019-12-18
اپیزود ۷ : انسانِ خودشیفته
2019-12-25
!اپیزود ۸ : خودت، نباش
2020-01-02
اپیزود ۹ : واقعیت
2020-01-09
اپیزود ۱۰ : پول خوشبختی می آورد
2020-01-16
اپیزود ۱۱ : تَهِ پشیمانی
2020-01-23
اپیزود ۱۲ : مَنفیَّت
2020-01-30
اپیزود ۱۳ : هنرِ اتلافِ وقت
2020-02-06
اپیزود ۱۴ : لذتِ تکرار
2020-05-07
اپیزود ۱۵ : شکست = پیروزی
2020-05-21
اپیزود ۱۶ : ترک عادت، موجب مرض نیست!
2020-06-06
اپیزود ۱۷ : یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی!
2020-11-04
اپیزود هجده: کرونا
2021-02-28
کارگاه برنامه‌ریزی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-11
اپیزود ۱ : معرفی
2019-11-14
اپیزود ۲ : باور من به تو چه؟
2019-11-24
اپیزود ۳ : کوه دوم
2019-11-28
اپیزود ۴ : سرایت امیال
2019-12-05
!اپیزود ۵ : زود باش لعنتی
2019-12-12
اپیزود ۶ : کارِ کمتر
2019-12-18
اپیزود ۷ : انسانِ خودشیفته
2019-12-25
!اپیزود ۸ : خودت، نباش
2020-01-02
اپیزود ۹ : واقعیت
2020-01-09
اپیزود ۱۰ : پول خوشبختی می آورد
2020-01-16
اپیزود ۱۱ : تَهِ پشیمانی
2020-01-23
اپیزود ۱۲ : مَنفیَّت
2020-01-30
اپیزود ۱۳ : هنرِ اتلافِ وقت
2020-02-06
اپیزود ۱۴ : لذتِ تکرار
2020-05-07
اپیزود ۱۵ : شکست = پیروزی
2020-05-21
اپیزود ۱۶ : ترک عادت، موجب مرض نیست!
2020-06-06
اپیزود ۱۷ : یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی!
2020-11-04
اپیزود هجده: کرونا
2021-02-28
کارگاه برنامه‌ریزی

Latest Episode