پادکست راهبر
Category Business
Published April 7, 2020
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برنامه‌های این پادکست برای همه به دور از این‌که محیط کار آن‌ها صنعتی یا اداری است، یا آن‌که در چه جایگاه شغلی هستند، می‌تواند سودمند+ باشند!

Available Episodes

2019-10-03
پیش‌درآمد و آشنایی با پادکست راهبر
2019-10-03
فصل ۱، قسمت ۱: نگاهی به روز نخست کاری
2019-10-19
فصل ۱، قسمت ۲: بهبود فضای کار و چیدمان نوآورانه
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – الف
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – ب
2019-12-26
فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری
2020-02-02
فصل ۱، قسمت ۵: درباره‌ی چیستی، چگونگی و اهمیت شبکه‌سازی!
2020-04-07
فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!
2020-04-24
فصل ۱، قسمت ۷: اهمیت شناسایی فرآیندها، مدل‌های شناسایی و چهارچوب‌های طراحی فرآیند!
2020-05-12
فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان
2020-05-24
فصل ۱، قسمت ۹: جمع‌بندی فرآیند، سیستم و استانداردسازی
2020-05-30
فصل ۱، قسمت ۱۰ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش نخست
2020-06-06
فصل ۱، قسمت ۱۱ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش دوم
2020-07-15
فصل ۱، قسمت ۱۲ – جمع‌بندی فصل یکم
2020-07-18
فصل ۲، قسمت ۱: چگونگی تشکیل یک تیم/گروه کاری (مانند مدل بلبین)
2020-07-28
فصل ۲، قسمت ۲: یک روز کاری از نگاه مهندسی صنایع و مدیر تولید (وظایف یکسان این مدیران و اشتباه‌های رایج و پیآمدها)
2020-08-12
فصل ۲، قسمت ۳: موضوع‌های امنیت اطلاعات در باب دورکاری در گفتگو با اقای مانی امینی – بخش نخست
2020-08-23
فصل ۲، قسمت ۴: موضوع‌های امنیت اطلاعات در باب دورکاری در گفتگو با اقای مانی امینی – بخش دوم
2020-08-28
فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه
2020-09-05
فصل ۲، قسمت ۶: قوانین حقوقی وزارت کار و بندهای آن که دانستن آن‌ها سودمند هستند در گفتگو با آقای ضرغام نره‌یی – بخش نخست
2020-09-21
فصل ۲، قسمت ۷: قوانین حقوقی وزارت کار و بندهای آن که دانستن آن‌ها سودمند هستند در گفتگو با آقای ضرغام نره‌یی – بخش دوم
2020-10-01
فصل ۲، قسمت ۸ (ویژه): نگاهی به مقاله‌ی «حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه»
2020-10-18
فصل ۲، قسمت ۹: نیاز و اهمیت پیاده کردن ارگونومی در بخش اداری در گفتگو با خانم رکسانا بهبهانی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی
2020-10-24
فصل ۲، قسمت ۱۰ (ویژه): بحث آزاد درباره‌ی مشکلات و نکات جسمانی نیروهای درمان شده از کووید-۱۹ در گفتگو با خانم رکسانا بهبهانی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی
2020-11-06
فصل ۲، قسمت ۱۱: نیاز و اهمیت پیاده کردن ارگونومی (در بخش تولیدی)
2020-11-14
فصل ۲، قسمت ۱۲: آشنایی با اصول طراحی محیط‌کار و وسایل اداری از نگاه ارگونومی در گفتگو با آقای بهزاد نجف‌پور – کارشناس ارشد طراحی صنعتی
2020-11-27
فصل ۲، قسمت ۱۳: آشنایی و صحبت درباره‌ی رفتار سازمانی در گفتگو با خانم فایزه رضایی – کارشناس ارشد منابع انسانی
2020-12-28
فصل ۲، قسمت ۱۴ – جمع‌بندی فصل دوم
2021-04-03
فصل ۳، قسمت ۱ – توسعه‌ی فردی و خودشناسی؛ و آشنایی با تست اینیاگرام
2021-04-13
فصل ۳، قسمت ۲ – توسعه فردی چیست و از کجا باید آن را آغاز کنیم؟
2021-04-23
فصل ۳، قسمت ۳ – آشنایی با ابزار و دانش نورومارکتینگ
2021-05-09
فصل ۳، قسمت ۴ – اهمیت، ارزش، و شیوه‌ی آشنایی و یادگیری زبان انگلیسی در کار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-03
پیش‌درآمد و آشنایی با پادکست راهبر
2019-10-03
فصل ۱، قسمت ۱: نگاهی به روز نخست کاری
2019-10-19
فصل ۱، قسمت ۲: بهبود فضای کار و چیدمان نوآورانه
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – الف
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – ب
2019-12-26
فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری
2020-02-02
فصل ۱، قسمت ۵: درباره‌ی چیستی، چگونگی و اهمیت شبکه‌سازی!
2020-04-07
فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!
2020-04-24
فصل ۱، قسمت ۷: اهمیت شناسایی فرآیندها، مدل‌های شناسایی و چهارچوب‌های طراحی فرآیند!
2020-05-12
فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان
2020-05-24
فصل ۱، قسمت ۹: جمع‌بندی فرآیند، سیستم و استانداردسازی
2020-05-30
فصل ۱، قسمت ۱۰ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش نخست
2020-06-06
فصل ۱، قسمت ۱۱ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش دوم
2020-07-15
فصل ۱، قسمت ۱۲ – جمع‌بندی فصل یکم
2020-07-18
فصل ۲، قسمت ۱: چگونگی تشکیل یک تیم/گروه کاری (مانند مدل بلبین)
2020-07-28
فصل ۲، قسمت ۲: یک روز کاری از نگاه مهندسی صنایع و مدیر تولید (وظایف یکسان این مدیران و اشتباه‌های رایج و پیآمدها)
2020-08-12
فصل ۲، قسمت ۳: موضوع‌های امنیت اطلاعات در باب دورکاری در گفتگو با اقای مانی امینی – بخش نخست
2020-08-23
فصل ۲، قسمت ۴: موضوع‌های امنیت اطلاعات در باب دورکاری در گفتگو با اقای مانی امینی – بخش دوم
2020-08-28
فصل ۲، قسمت ۵: صحبت در باب پیوند و ارتباط بین بخش‌های گوناگون و همچنین کارخانه
2020-09-05
فصل ۲، قسمت ۶: قوانین حقوقی وزارت کار و بندهای آن که دانستن آن‌ها سودمند هستند در گفتگو با آقای ضرغام نره‌یی – بخش نخست
2020-09-21
فصل ۲، قسمت ۷: قوانین حقوقی وزارت کار و بندهای آن که دانستن آن‌ها سودمند هستند در گفتگو با آقای ضرغام نره‌یی – بخش دوم
2020-10-01
فصل ۲، قسمت ۸ (ویژه): نگاهی به مقاله‌ی «حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه»
2020-10-18
فصل ۲، قسمت ۹: نیاز و اهمیت پیاده کردن ارگونومی در بخش اداری در گفتگو با خانم رکسانا بهبهانی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی
2020-10-24
فصل ۲، قسمت ۱۰ (ویژه): بحث آزاد درباره‌ی مشکلات و نکات جسمانی نیروهای درمان شده از کووید-۱۹ در گفتگو با خانم رکسانا بهبهانی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی
2020-11-06
فصل ۲، قسمت ۱۱: نیاز و اهمیت پیاده کردن ارگونومی (در بخش تولیدی)
2020-11-14
فصل ۲، قسمت ۱۲: آشنایی با اصول طراحی محیط‌کار و وسایل اداری از نگاه ارگونومی در گفتگو با آقای بهزاد نجف‌پور – کارشناس ارشد طراحی صنعتی
2020-11-27
فصل ۲، قسمت ۱۳: آشنایی و صحبت درباره‌ی رفتار سازمانی در گفتگو با خانم فایزه رضایی – کارشناس ارشد منابع انسانی
2020-12-28
فصل ۲، قسمت ۱۴ – جمع‌بندی فصل دوم
2021-04-03
فصل ۳، قسمت ۱ – توسعه‌ی فردی و خودشناسی؛ و آشنایی با تست اینیاگرام
2021-04-13
فصل ۳، قسمت ۲ – توسعه فردی چیست و از کجا باید آن را آغاز کنیم؟
2021-04-23
فصل ۳، قسمت ۳ – آشنایی با ابزار و دانش نورومارکتینگ
2021-05-09
فصل ۳، قسمت ۴ – اهمیت، ارزش، و شیوه‌ی آشنایی و یادگیری زبان انگلیسی در کار

Latest Episode