پادکست - رموز خانه داری
Category Technology
Published May 17, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این کانال راهنمای جامع و مفیدی است برای خانمها و آقایانی که می خواهند در زندگی پرمشغلهٔ کنونی با صرف حداقل فرصت و هزینه، خانه ای مرتب و تمیز داشته باشند Website: www.khanedari.com Email: [email protected]

Available Episodes

2020-05-04
رموز خانه داری - مقدمه
2020-05-15
رموز خانه داری شماره ۱- نظم و ترتیب در خانه
2020-05-21
رموز خانه داری شماره ۲ - برنامه ریزی در کارهای خانه و خرید کردن
2020-06-04
رموز خانه داری شمارهٔ ۳ - قسمت اول - نکات ایمنی در آشپزخانه
2020-06-18
رموز خانه داری شمارهٔ ۴ - قسمت دوم - نکات ایمنی در آشپزخانه
2020-07-02
رموز خانه داری - شمارهٔ ۵ - مصرف بیهودهٔ حرارت در آشپزخانه
2020-07-16
رموز خانه داری - شمارهٔ ۶ - وقتی کارها در آشپزی غلط از آب درمی آید
2020-07-31
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۷- علاج غذای سوخته
2020-08-16
رموز خانه داری - شمارهٔ ۸ - صرفه جویی در مصرف زیاد روغن
2020-09-05
رموز خانه داری - شمارهٔ ۹ - گرفتن چربی غذا و شیرینی
2020-09-22
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۱۰ ـ دانستنیهایی در مورد گوشت قرمز
2020-10-09
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۱۱ - روش های پختن گوشت قرمز
2020-10-31
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۲ - روش هایی برای کباب کردن گوشت قرمز
2020-11-24
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۳ - دانستنیهایی در مورد گوشت مرغ
2020-12-29
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۴ - روش هایی در مورد پختن گوشت مرغ
2021-01-27
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۵ - دانستنیهایی در مورد ماهی
2021-02-18
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۶ - قسمت اول نکاتی در مورد پختن ماهی
2021-03-15
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۷ - قسمت دوم نکاتی در مورد پختن ماهی
2021-04-27
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۸ - نکاتی در مورد میگو
2021-05-17
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۹ - نکاتی در مورد مزه دارکردن میگو
2021-06-09
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۰ - روشهایی در مورد پخت میگو
2021-07-05
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۱ - سبزیجات (نکاتی در مورد خرید سیب زمینی )
2021-07-12
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۲ - نکاتی در مورد ذخیره و نگهداری سیب زمینی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-04
رموز خانه داری - مقدمه
2020-05-15
رموز خانه داری شماره ۱- نظم و ترتیب در خانه
2020-05-21
رموز خانه داری شماره ۲ - برنامه ریزی در کارهای خانه و خرید کردن
2020-06-04
رموز خانه داری شمارهٔ ۳ - قسمت اول - نکات ایمنی در آشپزخانه
2020-06-18
رموز خانه داری شمارهٔ ۴ - قسمت دوم - نکات ایمنی در آشپزخانه
2020-07-02
رموز خانه داری - شمارهٔ ۵ - مصرف بیهودهٔ حرارت در آشپزخانه
2020-07-16
رموز خانه داری - شمارهٔ ۶ - وقتی کارها در آشپزی غلط از آب درمی آید
2020-07-31
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۷- علاج غذای سوخته
2020-08-16
رموز خانه داری - شمارهٔ ۸ - صرفه جویی در مصرف زیاد روغن
2020-09-05
رموز خانه داری - شمارهٔ ۹ - گرفتن چربی غذا و شیرینی
2020-09-22
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۱۰ ـ دانستنیهایی در مورد گوشت قرمز
2020-10-09
رموز خانه داری ـ شمارهٔ ۱۱ - روش های پختن گوشت قرمز
2020-10-31
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۲ - روش هایی برای کباب کردن گوشت قرمز
2020-11-24
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۳ - دانستنیهایی در مورد گوشت مرغ
2020-12-29
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۴ - روش هایی در مورد پختن گوشت مرغ
2021-01-27
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۵ - دانستنیهایی در مورد ماهی
2021-02-18
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۶ - قسمت اول نکاتی در مورد پختن ماهی
2021-03-15
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۷ - قسمت دوم نکاتی در مورد پختن ماهی
2021-04-27
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۸ - نکاتی در مورد میگو
2021-05-17
رموز خانه داری - شمارهٔ ۱۹ - نکاتی در مورد مزه دارکردن میگو
2021-06-09
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۰ - روشهایی در مورد پخت میگو
2021-07-05
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۱ - سبزیجات (نکاتی در مورد خرید سیب زمینی )
2021-07-12
رموز خانه داری - شمارهٔ ۲۲ - نکاتی در مورد ذخیره و نگهداری سیب زمینی

Latest Episode