پادکست روانشناسی بهروان
Published August 1, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما قصد داریم با کمک شما همراهان عزیز،در هر قسمت به موضوعی خاص در علم روانشناسی بپردازیم و در هر قسمت جواب بعضی از سوالات متداول را از .نگاه متخصصین این رشته به شما انتقال بدهیم www.behravangroup.com

Available Episodes

2019-11-06
Episode 1 ازدواج سفید
2019-11-06
Episode 2 دوستی دختر و پسر
2019-11-06
Episode 3 دروغگویی
2019-11-06
Episode 4 خیانت
2019-11-09
Episode 5 هدیه گرفتن
2019-11-15
Episode 6 مادران تنها
2019-12-01
Episode 7 مرز بین استفاده و سؤاستفاده
2019-12-10
Episode 8 اضطراب
2019-12-18
Episode 9 حسادت
2020-01-08
Episode 10 Failure and Success شکست و موفقیت
2020-04-12
Episode 11 marijuana ماری جوانا و مصرف آن
2020-05-04
Episode 12 suicide خودکشی
2020-06-01
Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد
2020-08-01
Episode 14 Betrayal خیانت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-06
Episode 1 ازدواج سفید
2019-11-06
Episode 2 دوستی دختر و پسر
2019-11-06
Episode 3 دروغگویی
2019-11-06
Episode 4 خیانت
2019-11-09
Episode 5 هدیه گرفتن
2019-11-15
Episode 6 مادران تنها
2019-12-01
Episode 7 مرز بین استفاده و سؤاستفاده
2019-12-10
Episode 8 اضطراب
2019-12-18
Episode 9 حسادت
2020-01-08
Episode 10 Failure and Success شکست و موفقیت
2020-04-12
Episode 11 marijuana ماری جوانا و مصرف آن
2020-05-04
Episode 12 suicide خودکشی
2020-06-01
Episode 13 Dividing tasks تقسیم وظایف بین زن و مرد
2020-08-01
Episode 14 Betrayal خیانت

Latest Episode