پادکست روانشناسی سایکوپاد
Published April 13, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تحلیل روزمرگی ها و بدیهیات زندگی از دیدگاه روانشناسیِ شناختی به زبان خودمانی . شناخت شما از خودتان در زندگی٬ تمام دارایی تان است.

Available Episodes

2020-12-04
اپیزود اول «روانشناسی زرد»
2020-12-06
اپیزود دوم تحلیل روانشناسی چالش «سس ماز»
2020-12-18
اپیزود سوم «کمتر تصفیه شده باشیم»mp3
2020-12-25
اپیزود چهارم «هوش اجتماعی»
2020-12-31
اپیزود پنجم «تحلیل فیلم روش خطرناک»
2021-01-08
اپیزود ششم «روانشناسی سازمانی از نگاهی نو»
2021-01-16
اپیزود هفتم «خسیسان شناختی»
2021-02-17
اپیزودهشتم «سائق ها٬ بایدهای زندگی»
2021-02-24
اپیزود نهم «بازدارنده هاا٬ نبایدهای زندگی»
2021-03-03
اپیزود دهم «ساسی مانکن و جنجال هایش»
2021-03-27
اپیزود یازدهم «سال نو مبارک»
2021-04-07
۱۲ خودگویی های ما «افکار خودآیند»
2021-04-07
اپیزود سیزدهم ـ قضاوت های نا به جای ما
2021-04-13
اپیزود چهاردهم ـ اعتمادـ شهامت- حماقت
2021-04-26
اپیزود پانزده «از عقده حقارت تا خودشیفتکی»
2021-05-06
«پرخاش، ضامن بقاء انسان»
2021-05-17
احترام به خود «حرمت نفس» اپیزود هفدهم
2021-05-27
«من خوب هستم، شما چطورید؟» اپیزود هجدهم
2021-06-05
«اهداف دور، اهداف نزدیک» اپیزود نوزدهم
2021-06-17
«رفتار . DO» اپیزود بیستم
2021-06-29
مواد تشکیل دهنده «انگیزش» اپیزود بیست و یکم
2021-06-29
مواد تشکیل دهنده «انگیزش» اپیزود بیست و یکم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-04
اپیزود اول «روانشناسی زرد»
2020-12-06
اپیزود دوم تحلیل روانشناسی چالش «سس ماز»
2020-12-18
اپیزود سوم «کمتر تصفیه شده باشیم»mp3
2020-12-25
اپیزود چهارم «هوش اجتماعی»
2020-12-31
اپیزود پنجم «تحلیل فیلم روش خطرناک»
2021-01-08
اپیزود ششم «روانشناسی سازمانی از نگاهی نو»
2021-01-16
اپیزود هفتم «خسیسان شناختی»
2021-02-17
اپیزودهشتم «سائق ها٬ بایدهای زندگی»
2021-02-24
اپیزود نهم «بازدارنده هاا٬ نبایدهای زندگی»
2021-03-03
اپیزود دهم «ساسی مانکن و جنجال هایش»
2021-03-27
اپیزود یازدهم «سال نو مبارک»
2021-04-07
۱۲ خودگویی های ما «افکار خودآیند»
2021-04-07
اپیزود سیزدهم ـ قضاوت های نا به جای ما
2021-04-13
اپیزود چهاردهم ـ اعتمادـ شهامت- حماقت
2021-04-26
اپیزود پانزده «از عقده حقارت تا خودشیفتکی»
2021-05-06
«پرخاش، ضامن بقاء انسان»
2021-05-17
احترام به خود «حرمت نفس» اپیزود هفدهم
2021-05-27
«من خوب هستم، شما چطورید؟» اپیزود هجدهم
2021-06-05
«اهداف دور، اهداف نزدیک» اپیزود نوزدهم
2021-06-17
«رفتار . DO» اپیزود بیستم
2021-06-29
مواد تشکیل دهنده «انگیزش» اپیزود بیست و یکم
2021-06-29
مواد تشکیل دهنده «انگیزش» اپیزود بیست و یکم

Latest Episode