پادکست ساتوری
Published May 29, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست ساتوری به بررسی ادیان شرقی بویژه سه آیین بودا، دائو و کنفوسیوس می‌بپردازیم. این پادکست مخاطب را به سفری تاریخی در امتداد جاده ابریشم می‌برد و او را با زوایای پنهان و آشکار ادیان و باورهای گوناگون مردمان هند و چین و ژاپن آشنا می‌سازد. ساتوری یک اصطلاح بودایی ژاپنی است به معنای روشن‌شدگی، روشن‌ضمیری یا اشراق.

Available Episodes

2020-05-29
پادکست ساتوری: اپیزود ده
2020-04-23
پادکست ساتوری: اپیزود نه
2020-03-21
پادکست ساتوری: اپیزود هشت
2020-02-27
پادکست ساتوری: اپیزود هفت
2019-10-01
پادکست ساتوری: اپیزود شش
2019-06-03
پادکست ساتوری: اپیزود پنج
2019-05-08
پادکست ساتوری: اپیزود چهار
2019-04-16
پادکست ساتوری: اپیزود سه
2019-04-10
پادکست ساتوری: اپیزود دو
2019-04-09
پادکست ساتوری: اپیزود یک
2019-04-06
پادکست ساتوری: معرفی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-29
پادکست ساتوری: اپیزود ده
2020-04-23
پادکست ساتوری: اپیزود نه
2020-03-21
پادکست ساتوری: اپیزود هشت
2020-02-27
پادکست ساتوری: اپیزود هفت
2019-10-01
پادکست ساتوری: اپیزود شش
2019-06-03
پادکست ساتوری: اپیزود پنج
2019-05-08
پادکست ساتوری: اپیزود چهار
2019-04-16
پادکست ساتوری: اپیزود سه
2019-04-10
پادکست ساتوری: اپیزود دو
2019-04-09
پادکست ساتوری: اپیزود یک
2019-04-06
پادکست ساتوری: معرفی

Latest Episode