پادکست ساده - گفتن از ادبیات، زندگی و داستان
Category Arts
Published February 4, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ساده یه اتفاق ساده س، حرف زدن از اتفاقات ساده ی زندگی، گفتن و یاد گرفتن ساده ی ادبیات و هنر و شنیدن داستان های با ساختار و اتفاقات ساده.

Available Episodes

2020-05-06
پادکست ساده - مهاجرت
2020-05-06
پادکست ساده - خیابونِ امام اهواز
2020-05-06
پادکست ساده - مکاتب ادبی باروک تا رومانتیسم
2020-05-06
پادکست ساده - مکاتب ادبی ( رئالیسم )
2020-05-15
سگ، انفجار و دیگران
2020-05-24
پادکست ساده - مکاتب ادبی ( ناتورالیسم )
2020-07-26
پادکست ساده - مینیمالیسم
2020-09-06
پادکست ساده - سورئالیسم
2020-10-11
پادکست ساده - بسیار سفر؟ حتما
2020-11-21
پادکست ساده - داستان کوتاهِ راه
2020-12-05
پادکست ساده - بیست و پنج! سالگی
2021-01-03
پادکست ساده - داستان پیرمرد
2021-02-04
شبانه و از بداهه - قصه‌ی این روزهای تلخ
2021-07-07
پادکست ساده - داستانِ برف، دلقک و دیگران

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-06
پادکست ساده - مهاجرت
2020-05-06
پادکست ساده - خیابونِ امام اهواز
2020-05-06
پادکست ساده - مکاتب ادبی باروک تا رومانتیسم
2020-05-06
پادکست ساده - مکاتب ادبی ( رئالیسم )
2020-05-15
سگ، انفجار و دیگران
2020-05-24
پادکست ساده - مکاتب ادبی ( ناتورالیسم )
2020-07-26
پادکست ساده - مینیمالیسم
2020-09-06
پادکست ساده - سورئالیسم
2020-10-11
پادکست ساده - بسیار سفر؟ حتما
2020-11-21
پادکست ساده - داستان کوتاهِ راه
2020-12-05
پادکست ساده - بیست و پنج! سالگی
2021-01-03
پادکست ساده - داستان پیرمرد
2021-02-04
شبانه و از بداهه - قصه‌ی این روزهای تلخ
2021-07-07
پادکست ساده - داستانِ برف، دلقک و دیگران

Latest Episode