پادکست سایکولوژی
Category Education
Published July 14, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش های روانشناسی شناختی و تحلیلی برای خودشناسی عُمقی محمد مهرگان

Available Episodes

2021-07-14
دنده خلاص، فلسفه انگیزش
2021-07-14
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول
2021-07-14
سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم
2021-07-15
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر
2021-07-19
الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)
2021-07-20
اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)
2021-07-24
الفبای خودشناسی (آبشار افکار)
2021-07-28
دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان
2021-07-30
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
2021-08-01
افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان
2021-08-03
افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن
2021-08-05
افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها
2021-08-08
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی
2021-08-10
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-07-14
دنده خلاص، فلسفه انگیزش
2021-07-14
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول
2021-07-14
سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم
2021-07-15
سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر
2021-07-19
الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)
2021-07-20
اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)
2021-07-24
الفبای خودشناسی (آبشار افکار)
2021-07-28
دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان
2021-07-30
از احساس حقارت تا خودشکوفایی
2021-08-01
افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان
2021-08-03
افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن
2021-08-05
افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها
2021-08-08
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی
2021-08-10
افزایش هوش هیجانی(ترم۴) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3

Latest Episode