پادکست سرخط
Category Arts
Published September 7, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا از ادبیات حرف می زنیم

Available Episodes

2020-07-01
اپیزود شماره ۱ - کامو از طاعون و کرونا می‌گوید
2020-08-05
اپیزود شماره ۲ - خودکشی از دیدگاه ویرجینیا وولف و گوستاو فلوبر
2020-09-07
اپیزود شماره ۳ - الاهیت در قبای بیماری‌های روانی در کتاب خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر
2021-02-10
اپیزود شماره ۴ - توصیه‌های ضروری ویرجینیا وولف برای نوشتن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-01
اپیزود شماره ۱ - کامو از طاعون و کرونا می‌گوید
2020-08-05
اپیزود شماره ۲ - خودکشی از دیدگاه ویرجینیا وولف و گوستاو فلوبر
2020-09-07
اپیزود شماره ۳ - الاهیت در قبای بیماری‌های روانی در کتاب خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر
2021-02-10
اپیزود شماره ۴ - توصیه‌های ضروری ویرجینیا وولف برای نوشتن

Latest Episode