پادکست سرندیپ
Published August 27, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خلاصه ای از مقالات علمی, توسعه فردی و موفقیت است.

Available Episodes

2020-06-17
سرندپیتی چیست
2020-06-24
اپیزود 2 : گفت و گوی ذهنی
2020-07-02
اپیزود 3 : هدف زندگی چیست؟
2020-07-09
اپیزود 4 : دو نظریه با عنوان سوسک
2020-07-25
اپیزود 5 : چگونه به آرامش برسیم؟
2020-08-16
معیارهای رضایت شغلی
2020-08-27
اپیزود 7 : وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز
2020-08-27
اپیزود 7 : وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-17
سرندپیتی چیست
2020-06-24
اپیزود 2 : گفت و گوی ذهنی
2020-07-02
اپیزود 3 : هدف زندگی چیست؟
2020-07-09
اپیزود 4 : دو نظریه با عنوان سوسک
2020-07-25
اپیزود 5 : چگونه به آرامش برسیم؟
2020-08-16
معیارهای رضایت شغلی
2020-08-27
اپیزود 7 : وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز
2020-08-27
اپیزود 7 : وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز

Latest Episode