پادکست سروش | Soroushpodcast
Category Arts
Published January 31, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سروش پادکست در مورد داستان کوتاه و موسیقی است که در زمانهای 30 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی توسط پدرام سیمایی خوانده خواهد شد.

Available Episodes

2021-01-31
Episode 12
2020-12-22
Episode 11
2020-12-03
Episode 10
2020-10-28
Episode 9
2020-10-28
Episode 8
2020-09-11
Episode 7
2020-08-16
Episode 6
2020-06-30
Episode 5
2020-06-16
Episode 4
2020-05-26
Episode 3
2020-05-09
Episode 2
2020-04-28
اپیزود 1
2020-04-27
معرفی پادکست سروش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-31
Episode 12
2020-12-22
Episode 11
2020-12-03
Episode 10
2020-10-28
Episode 9
2020-10-28
Episode 8
2020-09-11
Episode 7
2020-08-16
Episode 6
2020-06-30
Episode 5
2020-06-16
Episode 4
2020-05-26
Episode 3
2020-05-09
Episode 2
2020-04-28
اپیزود 1
2020-04-27
معرفی پادکست سروش

Latest Episode