پادکست شاید، گاهی، جایی
Category Arts
Published January 29, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

«شاید، گاهی، جایی» قراری عاشقانه است که هر بار به یک بهانه عاشقانه، با موسیقی و نوشته شما را به خاطرات بی‌قرارتان دعوت می‌کند.

Available Episodes

2020-04-24
پنجره
2020-05-01
فاصله
2020-05-08
زلزله
2020-05-22
بوسه
2020-05-29
هه‌راله
2020-06-26
شک
2020-07-03
رفتن
2020-07-16
نامه
2020-08-14
خواب
2020-09-26
پاییز
2021-01-22
خاطره
2021-01-29
بوسه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-24
پنجره
2020-05-01
فاصله
2020-05-08
زلزله
2020-05-22
بوسه
2020-05-29
هه‌راله
2020-06-26
شک
2020-07-03
رفتن
2020-07-16
نامه
2020-08-14
خواب
2020-09-26
پاییز
2021-01-22
خاطره
2021-01-29
بوسه

Latest Episode