پادکست شجاع‌دلان نیروی هوایی
Category History
Published August 8, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این سری پادکست‌ها به مرور تاریخچه هوانوردی در ایران، مرور کتاب‌های منتشر شد در زمینه هوانوردی و خاطرات خلبان‌ها، و همچنین خاطرات همسران خلبانان ارتش می‌پردازیم.

Available Episodes

2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش اول
2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش دوم
2020-06-15
خاطرات همسران خلبانان - بخش اول
2020-06-15
معرفی کتاب - بخش اول
2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش سوم
2020-08-08
خاطرات همسران خلبانان - بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش اول
2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش دوم
2020-06-15
خاطرات همسران خلبانان - بخش اول
2020-06-15
معرفی کتاب - بخش اول
2020-06-15
تاریخچه هوانوردی در ایران - بخش سوم
2020-08-08
خاطرات همسران خلبانان - بخش دوم

Latest Episode