پادکست شیوه - سجاد سپهری
Published October 25, 2019
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Sajad Sepehri is an Iranian musician, singer, writer, and researcher. He is interested in Psychology, Identity, Cult studies, and Education. He is the host of the "Iran Academia Podcast" (ISSH) and is a junior researcher at VU Amsterdam. سجاد سپهری موسیقیدان، نوازنده و خواننده، شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی در تبعید است. این پادکست، ژورنال شخصی سجاد سپهری است. وی همچنین میزبان پادکست آموزشی دانشگاه "ایران آکادمیا" است که در آن با اساتید و اندیشمندان برجسته گفتگو می‌کند.

Available Episodes

2019-05-25
اپیزود اول: میلگرام-بخش اول
2019-05-25
اپیزود دوم: میلگرام-بخش دوم
2019-05-26
اپیزود سوم: باروبند-بخش نخست
2019-05-27
اپیزود چهارم: لوگوتراپی-بخش اول
2019-05-27
اپیزود پنجم: لوگوتراپی-بخش دوم
2019-05-27
اپیزود ششم: لوگوتراپی-بخش سوم
2019-05-27
اپیزود هفتم: لوگوتراپی-بخش چهارم
2019-05-27
اپیزود هشتم: لوگوتراپی-بخش پنجم
2019-10-24
مرحله حسی و حرکتی
2019-10-24
هوش حسی و حرکتی
2019-10-24
محرک، پاسخ و همسان‌سازی
2019-10-24
بازتاب‌ها
2019-10-24
نخستین عادت‌ها
2019-10-24
آستانه هوش
2019-10-24
عمل حامل
2019-10-24
آزمایش و خطا - بینش آنی
2019-10-25
ساختار واقعیت
2019-10-25
شیء پایدار
2019-10-25
فضا و زمان
2019-10-25
علیت
2019-10-25
جنبه شناختی واکنش های حسی و حرکتی
2019-10-25
جنبه عاطفی واکنش های حسی و حرکتی
2019-10-25
یگانه انگاری اولیه- لبخند
2019-10-25
واکنش‌های میانی
2019-10-25
ارتباط با شیء عاطفی- من و دیگران

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-05-25
اپیزود اول: میلگرام-بخش اول
2019-05-25
اپیزود دوم: میلگرام-بخش دوم
2019-05-26
اپیزود سوم: باروبند-بخش نخست
2019-05-27
اپیزود چهارم: لوگوتراپی-بخش اول
2019-05-27
اپیزود پنجم: لوگوتراپی-بخش دوم
2019-05-27
اپیزود ششم: لوگوتراپی-بخش سوم
2019-05-27
اپیزود هفتم: لوگوتراپی-بخش چهارم
2019-05-27
اپیزود هشتم: لوگوتراپی-بخش پنجم
2019-10-24
مرحله حسی و حرکتی
2019-10-24
هوش حسی و حرکتی
2019-10-24
محرک، پاسخ و همسان‌سازی
2019-10-24
بازتاب‌ها
2019-10-24
نخستین عادت‌ها
2019-10-24
آستانه هوش
2019-10-24
عمل حامل
2019-10-24
آزمایش و خطا - بینش آنی
2019-10-25
ساختار واقعیت
2019-10-25
شیء پایدار
2019-10-25
فضا و زمان
2019-10-25
علیت
2019-10-25
جنبه شناختی واکنش های حسی و حرکتی
2019-10-25
جنبه عاطفی واکنش های حسی و حرکتی
2019-10-25
یگانه انگاری اولیه- لبخند
2019-10-25
واکنش‌های میانی
2019-10-25
ارتباط با شیء عاطفی- من و دیگران

Latest Episode