پادکست فارسی انسانک | Ensanak
Category Education
Published December 20, 2020
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست انسانک تاملی است در تجربیات زیسته و زندگی جاری به روایت حسام ایپکچی

Available Episodes

2020-03-07
اپیزود صفر: از حادثه تا انتخاب
2020-03-17
ناباوری؛ رنج چند هزار ساله انسان
2020-03-19
در نقد عادی شدن زندگی
2020-03-21
خواستن توانستن نیست
2020-03-26
اپیزود چهارم: باورمان را زندگی می‌کنیم
2020-04-02
اپیزود پنجم: در خود نشستن
2020-04-09
اپیزود ششم: جهان منحصر به فرد من
2020-04-16
اپیزود هفتم: هُش !
2020-04-26
اپیزود هشتم: در حوای زندگی
2020-05-01
اپیزود نهم: نامه به لودویگ
2020-05-11
آفات عشق ورزیدن
2020-05-14
اپیزود یازدهم - انسانکم! تماشا کن
2020-05-22
اپیزود دوازدهم: ملال، راه کمال
2020-05-29
اپیزود سیزدهم: آن روز آبروی آبرو ریخت
2020-06-06
پاگرد اول - بهار 99
2020-06-20
اپیزود چهاردهم: ملال زوجیت
2020-07-05
اپیزود پانزدهم: 52 هرتز
2020-07-24
اپیزود شانزدهم: استاد یالوم! اجازه؟
2020-08-06
اپیزود هفدهم: مرهم بودا
2020-08-21
اپیزود هجدهم: سرو صبر قامت
2020-09-04
اپیزود نوزدهم: در اعماق کلمات
2020-09-23
پاگرد دوم - تابستان 99
2020-10-07
اپیزود بیستم: گدایان شریف
2020-10-14
اپیزود بیست و یکم: به احترام هنر
2020-10-23
اپیزود بیست و دوم: اسب‌ها
2020-11-05
اپیزود بیست و سوم: پیرامون پیرامون
2020-11-22
اپیزود بیست و چهارم: رموز رخ نمایی
2020-12-06
اپیزود بیست و پنج: صدای درد انسان
2020-12-20
پاگرد سوم - پاییز 99
2021-01-06
اپیزود بیست و ششم: سقود
2021-01-22
اپیزود بیست و هفت: مرز من، بدن
2021-01-26
اپیزود بیست و هشت: برای آرزوهایت
2021-02-04
مرگ [زندگی] مرگ
2021-02-21
اپیزود سی: را
2021-03-09
اپیزود سی و یک: ادب جدایی
2021-03-19
پاگرد چهارم - زمستان 99
2021-05-01
Episode 32
2021-06-07
سی و سوم: حا ضاد را
2021-06-08
سی و سوم: حا ضاد را
2021-08-04
سی و چهارم: ... آخ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-07
اپیزود صفر: از حادثه تا انتخاب
2020-03-17
ناباوری؛ رنج چند هزار ساله انسان
2020-03-19
در نقد عادی شدن زندگی
2020-03-21
خواستن توانستن نیست
2020-03-26
اپیزود چهارم: باورمان را زندگی می‌کنیم
2020-04-02
اپیزود پنجم: در خود نشستن
2020-04-09
اپیزود ششم: جهان منحصر به فرد من
2020-04-16
اپیزود هفتم: هُش !
2020-04-26
اپیزود هشتم: در حوای زندگی
2020-05-01
اپیزود نهم: نامه به لودویگ
2020-05-11
آفات عشق ورزیدن
2020-05-14
اپیزود یازدهم - انسانکم! تماشا کن
2020-05-22
اپیزود دوازدهم: ملال، راه کمال
2020-05-29
اپیزود سیزدهم: آن روز آبروی آبرو ریخت
2020-06-06
پاگرد اول - بهار 99
2020-06-20
اپیزود چهاردهم: ملال زوجیت
2020-07-05
اپیزود پانزدهم: 52 هرتز
2020-07-24
اپیزود شانزدهم: استاد یالوم! اجازه؟
2020-08-06
اپیزود هفدهم: مرهم بودا
2020-08-21
اپیزود هجدهم: سرو صبر قامت
2020-09-04
اپیزود نوزدهم: در اعماق کلمات
2020-09-23
پاگرد دوم - تابستان 99
2020-10-07
اپیزود بیستم: گدایان شریف
2020-10-14
اپیزود بیست و یکم: به احترام هنر
2020-10-23
اپیزود بیست و دوم: اسب‌ها
2020-11-05
اپیزود بیست و سوم: پیرامون پیرامون
2020-11-22
اپیزود بیست و چهارم: رموز رخ نمایی
2020-12-06
اپیزود بیست و پنج: صدای درد انسان
2020-12-20
پاگرد سوم - پاییز 99
2021-01-06
اپیزود بیست و ششم: سقود
2021-01-22
اپیزود بیست و هفت: مرز من، بدن
2021-01-26
اپیزود بیست و هشت: برای آرزوهایت
2021-02-04
مرگ [زندگی] مرگ
2021-02-21
اپیزود سی: را
2021-03-09
اپیزود سی و یک: ادب جدایی
2021-03-19
پاگرد چهارم - زمستان 99
2021-05-01
Episode 32
2021-06-07
سی و سوم: حا ضاد را
2021-06-08
سی و سوم: حا ضاد را
2021-08-04
سی و چهارم: ... آخ

Latest Episode