پادکست فارسی تراوش / Taravush
Published January 8, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتیم

Available Episodes

2020-11-06
اپیزودی که دوستش ندارم ولی هست
2020-11-12
اپیزود اول : تلاش نکنید
2020-12-17
#PV_1: فلسفه رواقی
2020-12-21
اپیزود دوم : آغازاضطراب جایگاه
2020-12-23
#PV_ 2: فاصله گذاری اجتماعی
2020-12-28
اپیزود سوم : افاده
2020-12-31
#pv3 : دیدگاه اول شخص
2021-01-04
اپیزود چهارم : توقعات
2021-01-07
#pv_4:معادله ی عزت نفس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-06
اپیزودی که دوستش ندارم ولی هست
2020-11-12
اپیزود اول : تلاش نکنید
2020-12-17
#PV_1: فلسفه رواقی
2020-12-21
اپیزود دوم : آغازاضطراب جایگاه
2020-12-23
#PV_ 2: فاصله گذاری اجتماعی
2020-12-28
اپیزود سوم : افاده
2020-12-31
#pv3 : دیدگاه اول شخص
2021-01-04
اپیزود چهارم : توقعات
2021-01-07
#pv_4:معادله ی عزت نفس

Latest Episode