پادکست فارسی ترپند /TarPand
Published January 2, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایت ماجرا و حکایت های پشت هر ضرب المثل به زبان ساده

Available Episodes

2019-11-25
یکم) دیوان بلخ، خر ما از کرگی دم نداشت
2019-12-18
دوم) قوز بالای قوز، نه خانی آمده نه خانی رفته(ویژه شب یلدا)
2020-03-10
سوم) چند مرد حلاجی
2020-03-16
چهارم) ماست ها رو کیسه کردن
2020-03-27
پنجم) بِیطاری از خر کور یاد گرفته
2020-04-04
ششم) میخ به دامن خودش زده
2020-04-18
هفتم) با همه بله، با ما هم بله؟
2020-05-02
هشتم) حکیم باشی رو دراز کنید
2020-08-22
نهم) واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره
2020-09-04
دهم) از ریش به سبیل پیوند کردن
2020-09-18
یازدهم) زینب زیادی
2020-10-02
دوازدهم) آتش بیار معرکه
2020-10-17
سیزدهم) این امام زاده ایه که باهم ساختیم
2020-10-31
چهاردهم) حرف مفت زدن
2020-11-13
پانزدهم) خر کریم رو نعل کردن
2020-11-28
شانزدهم) سوراخ دعا رو گم کردی
2020-12-19
هفدهم) حکایت دیوان بلخ، ویژه شب یلدا
2021-01-02
هجدهم) روضه خوان پشم چال
2021-01-16
نوزدهم) کلاهش پس معرکه است
2021-01-30
بیستم) کار نیکو کردن از پر کردن است
2021-02-20
بیست و یکم) مُلّا خور شدن
2021-03-23
بیست و دوم) شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی
2021-06-11
بیست و سوم) بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-25
یکم) دیوان بلخ، خر ما از کرگی دم نداشت
2019-12-18
دوم) قوز بالای قوز، نه خانی آمده نه خانی رفته(ویژه شب یلدا)
2020-03-10
سوم) چند مرد حلاجی
2020-03-16
چهارم) ماست ها رو کیسه کردن
2020-03-27
پنجم) بِیطاری از خر کور یاد گرفته
2020-04-04
ششم) میخ به دامن خودش زده
2020-04-18
هفتم) با همه بله، با ما هم بله؟
2020-05-02
هشتم) حکیم باشی رو دراز کنید
2020-08-22
نهم) واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره
2020-09-04
دهم) از ریش به سبیل پیوند کردن
2020-09-18
یازدهم) زینب زیادی
2020-10-02
دوازدهم) آتش بیار معرکه
2020-10-17
سیزدهم) این امام زاده ایه که باهم ساختیم
2020-10-31
چهاردهم) حرف مفت زدن
2020-11-13
پانزدهم) خر کریم رو نعل کردن
2020-11-28
شانزدهم) سوراخ دعا رو گم کردی
2020-12-19
هفدهم) حکایت دیوان بلخ، ویژه شب یلدا
2021-01-02
هجدهم) روضه خوان پشم چال
2021-01-16
نوزدهم) کلاهش پس معرکه است
2021-01-30
بیستم) کار نیکو کردن از پر کردن است
2021-02-20
بیست و یکم) مُلّا خور شدن
2021-03-23
بیست و دوم) شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی
2021-06-11
بیست و سوم) بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد

Latest Episode