پادکست فارسی درد و درمان
Published December 23, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست "درد و درمان"، به مسائل مرتبط با سیستم درمانی، به ویژه رابطۀ پزشک و بیمار می پردازد

Available Episodes

2020-06-10
اپیزود اول؛ کلافِ پیچیدۀ سیستم درمانی
2020-08-28
اپیزود دوم؛ اخلاق پزشکی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-10
اپیزود اول؛ کلافِ پیچیدۀ سیستم درمانی
2020-08-28
اپیزود دوم؛ اخلاق پزشکی

Latest Episode