پادکست فارسی رادیو ۳-۸۲ | Radio 82-3
Published April 4, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست گفت و گو محور فارسی دغدغه های معمولی دو نوجوون ۱۶ ساله ایرونی

Available Episodes

2020-10-08
جو هنریا
2020-10-16
خونه ی ما کجاست؟!
2020-10-25
فرم یا محتوا،مسئله این است!
2020-11-01
گوشه ای از اسپانیا با همتا!
2020-11-09
سری برابری: فمینیسم!
2020-11-22
شهرتِ بی نقص!
2020-12-06
سری برابری ۲: از Homohabills تا هلوکاست!
2021-01-10
سوراخ های کوچک و نامنظم!
2021-01-24
از عدالت تا ۸ قدرت بزرگ!
2021-02-14
ناسازگاران کمال گرا با یاس!
2021-02-28
جدال یک آنارشیست و یک قانون دوست!
2021-03-19
اقلیت ها در اسکار، حموم رفتن در کلاس آنلاین و افسردگی نوجوانان در توئیتر!
2021-04-04
چرا سليقه بقيه برات مهمه؟!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-08
جو هنریا
2020-10-16
خونه ی ما کجاست؟!
2020-10-25
فرم یا محتوا،مسئله این است!
2020-11-01
گوشه ای از اسپانیا با همتا!
2020-11-09
سری برابری: فمینیسم!
2020-11-22
شهرتِ بی نقص!
2020-12-06
سری برابری ۲: از Homohabills تا هلوکاست!
2021-01-10
سوراخ های کوچک و نامنظم!
2021-01-24
از عدالت تا ۸ قدرت بزرگ!
2021-02-14
ناسازگاران کمال گرا با یاس!
2021-02-28
جدال یک آنارشیست و یک قانون دوست!
2021-03-19
اقلیت ها در اسکار، حموم رفتن در کلاس آنلاین و افسردگی نوجوانان در توئیتر!
2021-04-04
چرا سليقه بقيه برات مهمه؟!

Latest Episode