پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
Published June 3, 2021
Episodes 55

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فلمینگو توسط دو دانشجوی پزشکی که علاقه به دونستن دارن تهیه میشه . تلاش میکنیم هر هفته چند دقیقه با هم راجع به جدیدترین مقالات دنیای پزشکی خیلی ساده و خودمونی صحبت کنیم . نظرات خودتون رو برامون بفرستید و اگه از پادکستمون خوشتون اومد، ما رو به بقیه معرفی کنید .

Available Episodes

2020-06-29
قسمت صفر - معرفی
2020-06-29
قسمت اول - مقالات هفته اول تیر 99
2020-07-06
قسمت دوم - مقالات هفته دوم تیر 99
2020-07-15
قسمت سوم - مقالات هفته سوم تیر 99
2020-07-22
قسمت چهارم - مقالات هفته چهارم تیر 99
2020-07-29
قسمت پنجم - مقالات هفته اول مرداد 99
2020-08-06
قسمت ششم - مقالات هفته دوم مرداد 99
2020-08-14
قسمت هفتم - مقالات هفته سوم مرداد 99
2020-08-20
قسمت هشتم - مقالات هفته چهارم مرداد 99
2020-08-28
قسمت نهم - مقالات هفته اول شهریور 99
2020-09-04
قسمت دهم - مقالات هفته دوم شهریور 99
2020-09-13
قسمت یازدهم - مقالات هفته سوم شهریور 99
2020-09-18
قسمت دوازدهم - مقالات هفته چهارم شهریور 99
2020-09-28
قسمت سیزدهم - مقالات هفته اول مهر 99
2020-10-06
قسمت چهاردهم - مقالات هفته دوم مهر 99
2020-10-15
قسمت پانزدهم - مقالات هفته سوم مهر 99
2020-10-23
قسمت شانزدهم - مقالات هفته چهارم مهر 99
2020-10-28
قسمت هفدهم - مقالات هفته اول آبان 99
2020-11-05
قسمت هجدهم - مقالات هفته دوم آبان 99
2020-11-11
قسمت نوزدهم - مقالات هفته سوم آبان 99
2020-11-19
قسمت بیستم - مقالات هفته چهارم آبان 99
2020-11-26
قسمت بیست و یکم - مقالات هفته اول آذر 99
2020-12-05
قسمت بیست و دوم - مقالات هفته دوم آذر 99
2020-12-11
قسمت بیست و سوم - مقالات هفته سوم آذر 99
2020-12-18
قسمت بیست و چهارم - مقالات هفته چهارم آذر 99
2020-12-25
قسمت بیست و پنجم - مقالات هفته اول دی 99
2021-01-03
قسمت بیست و ششم - مقالات هفته دوم دی 99
2021-01-10
قسمت بیست و هفتم - مقالات هفته سوم دی 99
2021-01-17
قسمت بیست و هشتم - مقالات هفته چهارم دی 99
2021-01-25
قسمت بیست و نهم - مقالات هفته اول بهمن 99
2021-02-02
قسمت سی ام - مقالات هفته دوم بهمن 99
2021-02-10
قسمت سی و یکم - مقالات هفته سوم بهمن 99
2021-02-16
قسمت سی و دوم - مقالات هفته چهارم بهمن 99
2021-02-21
پاسخ به یک پرسش: مقالات را چگونه بخوانیم؟
2021-02-23
قسمت سی و سوم - مقالات هفته اول اسفند 99
2021-03-02
قسمت سی و چهارم - مقالات هفته دوم اسفند 99
2021-03-11
قسمت سی و پنجم - مقالات هفته سوم اسفند 99
2021-03-19
قسمت سی و ششم - مقالات هفته چهارم اسفند 99
2021-04-02
قسمت سی و هفتم - مقالات هفته اول و دوم فروردین 1400
2021-04-10
قسمت سی و هشتم - مقالات هفته سوم فروردین 1400
2021-04-16
قسمت سی و نهم - مقالات هفته چهارم فروردین 1400
2021-04-24
قسمت چهلم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1400
2021-05-01
قسمت چهل و یکم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1400
2021-05-12
قسمت چهل و دوم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1400
2021-05-21
قسمت چهل و سوم - مقالات هفته چهارم اردیبهشت 1400
2021-05-28
قسمت چهل و چهارم - مقالات هفته اول خرداد 1400
2021-06-03
قسمت چهل و پنجم - مقالات هفته دوم خرداد 1400
2021-06-12
قسمت چهل و ششم - مقالات هفته سوم خرداد 1400
2021-06-18
قسمت چهل و هفتم - مقالات هفته چهارم خرداد 1400
2021-06-28
قسمت چهل و هشتم - مقالات هفته اول تیر 1400
2021-07-05
قسمت چهل و نهم - مقالات هفته دوم تیر 1400
2021-07-12
قسمت پنجاهم - مقالات هفته سوم تیر 1400
2021-07-20
قسمت پنجاه و یکم - مقالات هفته چهارم تیر 1400
2021-07-29
قسمت پنجاه و دوم - مقالات هفته اول مرداد 1400
2021-08-08
قسمت پنجاه و سوم - مقالات هفته دوم مرداد 1400

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-29
قسمت صفر - معرفی
2020-06-29
قسمت اول - مقالات هفته اول تیر 99
2020-07-06
قسمت دوم - مقالات هفته دوم تیر 99
2020-07-15
قسمت سوم - مقالات هفته سوم تیر 99
2020-07-22
قسمت چهارم - مقالات هفته چهارم تیر 99
2020-07-29
قسمت پنجم - مقالات هفته اول مرداد 99
2020-08-06
قسمت ششم - مقالات هفته دوم مرداد 99
2020-08-14
قسمت هفتم - مقالات هفته سوم مرداد 99
2020-08-20
قسمت هشتم - مقالات هفته چهارم مرداد 99
2020-08-28
قسمت نهم - مقالات هفته اول شهریور 99
2020-09-04
قسمت دهم - مقالات هفته دوم شهریور 99
2020-09-13
قسمت یازدهم - مقالات هفته سوم شهریور 99
2020-09-18
قسمت دوازدهم - مقالات هفته چهارم شهریور 99
2020-09-28
قسمت سیزدهم - مقالات هفته اول مهر 99
2020-10-06
قسمت چهاردهم - مقالات هفته دوم مهر 99
2020-10-15
قسمت پانزدهم - مقالات هفته سوم مهر 99
2020-10-23
قسمت شانزدهم - مقالات هفته چهارم مهر 99
2020-10-28
قسمت هفدهم - مقالات هفته اول آبان 99
2020-11-05
قسمت هجدهم - مقالات هفته دوم آبان 99
2020-11-11
قسمت نوزدهم - مقالات هفته سوم آبان 99
2020-11-19
قسمت بیستم - مقالات هفته چهارم آبان 99
2020-11-26
قسمت بیست و یکم - مقالات هفته اول آذر 99
2020-12-05
قسمت بیست و دوم - مقالات هفته دوم آذر 99
2020-12-11
قسمت بیست و سوم - مقالات هفته سوم آذر 99
2020-12-18
قسمت بیست و چهارم - مقالات هفته چهارم آذر 99
2020-12-25
قسمت بیست و پنجم - مقالات هفته اول دی 99
2021-01-03
قسمت بیست و ششم - مقالات هفته دوم دی 99
2021-01-10
قسمت بیست و هفتم - مقالات هفته سوم دی 99
2021-01-17
قسمت بیست و هشتم - مقالات هفته چهارم دی 99
2021-01-25
قسمت بیست و نهم - مقالات هفته اول بهمن 99
2021-02-02
قسمت سی ام - مقالات هفته دوم بهمن 99
2021-02-10
قسمت سی و یکم - مقالات هفته سوم بهمن 99
2021-02-16
قسمت سی و دوم - مقالات هفته چهارم بهمن 99
2021-02-21
پاسخ به یک پرسش: مقالات را چگونه بخوانیم؟
2021-02-23
قسمت سی و سوم - مقالات هفته اول اسفند 99
2021-03-02
قسمت سی و چهارم - مقالات هفته دوم اسفند 99
2021-03-11
قسمت سی و پنجم - مقالات هفته سوم اسفند 99
2021-03-19
قسمت سی و ششم - مقالات هفته چهارم اسفند 99
2021-04-02
قسمت سی و هفتم - مقالات هفته اول و دوم فروردین 1400
2021-04-10
قسمت سی و هشتم - مقالات هفته سوم فروردین 1400
2021-04-16
قسمت سی و نهم - مقالات هفته چهارم فروردین 1400
2021-04-24
قسمت چهلم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1400
2021-05-01
قسمت چهل و یکم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1400
2021-05-12
قسمت چهل و دوم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1400
2021-05-21
قسمت چهل و سوم - مقالات هفته چهارم اردیبهشت 1400
2021-05-28
قسمت چهل و چهارم - مقالات هفته اول خرداد 1400
2021-06-03
قسمت چهل و پنجم - مقالات هفته دوم خرداد 1400
2021-06-12
قسمت چهل و ششم - مقالات هفته سوم خرداد 1400
2021-06-18
قسمت چهل و هفتم - مقالات هفته چهارم خرداد 1400
2021-06-28
قسمت چهل و هشتم - مقالات هفته اول تیر 1400
2021-07-05
قسمت چهل و نهم - مقالات هفته دوم تیر 1400
2021-07-12
قسمت پنجاهم - مقالات هفته سوم تیر 1400
2021-07-20
قسمت پنجاه و یکم - مقالات هفته چهارم تیر 1400
2021-07-29
قسمت پنجاه و دوم - مقالات هفته اول مرداد 1400
2021-08-08
قسمت پنجاه و سوم - مقالات هفته دوم مرداد 1400

Latest Episode