پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
Published January 3, 2021
Episodes 75

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم

Available Episodes

2018-08-04
معرفی ناوکست
2018-08-11
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
2018-08-18
قسمت دو - انسان آشپز
2018-08-26
قسمت سه - درخت ممنوعه
2018-09-02
قسمت چهار - اسطوره پژو
2018-09-09
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
2018-09-16
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
2018-09-23
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
2018-10-01
قسمت هشت - ارواح سخنگو
2018-10-07
قسمت نُه - طوفان بزرگ
2018-10-14
قسمت دَه - کشتی نوح
2018-11-04
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
2018-11-11
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
2018-11-18
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
2018-11-25
قسمت چهارده - آینده در راه است
2018-12-02
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
2018-12-09
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
2018-12-16
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
2018-12-23
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
2018-12-30
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
2019-01-06
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
2019-01-13
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
2019-01-20
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
2019-02-17
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
2019-03-03
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
2019-03-17
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
2019-03-31
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
2019-04-14
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه
2019-04-28
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن
2019-05-12
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها
2019-05-26
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
2019-06-09
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا
2019-06-23
قسمت سی و دو - پرستش انسان
2019-07-07
قسمت سی و سه - نازیسم
2019-07-21
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری
2019-08-04
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ
2019-08-18
ویژهٔ واوکست
2019-09-01
قسمت سی و شش - کشف نادانی
2019-09-15
قسمت سی و هفت - اَبلَه
2019-09-29
قسمت سی و هشت - تعصب علمی
2019-10-13
قسمت سی ونه - دانش تواناییست
2019-11-10
قسمت چهل - آرمان پیشرفت
2019-11-24
قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش
2019-12-08
قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش
2019-12-22
قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری
2020-01-05
قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟
2020-01-19
قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه
2020-02-01
قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی
2020-02-16
قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی
2020-03-01
قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده
2020-03-08
قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان
2020-03-15
قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری
2020-03-29
قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد
2020-04-12
قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار
2020-04-26
قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها
2020-05-10
قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه
2020-05-24
قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری
2020-06-06
قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ
2020-06-14
قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی
2020-06-28
قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله
2020-07-12
قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی
2020-07-26
قسمت شصت - عصرجدید
2020-08-09
قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده
2020-08-23
قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی
2020-09-05
قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما
2020-09-20
قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای
2020-10-04
قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد
2020-10-18
قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی
2020-11-01
قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی
2020-11-03
قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی
2020-11-15
قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس
2020-11-29
قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز
2020-12-05
قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان
2020-12-20
قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه
2021-01-03
قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-08-04
معرفی ناوکست
2018-08-11
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
2018-08-18
قسمت دو - انسان آشپز
2018-08-26
قسمت سه - درخت ممنوعه
2018-09-02
قسمت چهار - اسطوره پژو
2018-09-09
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
2018-09-16
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
2018-09-23
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
2018-10-01
قسمت هشت - ارواح سخنگو
2018-10-07
قسمت نُه - طوفان بزرگ
2018-10-14
قسمت دَه - کشتی نوح
2018-11-04
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
2018-11-11
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
2018-11-18
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
2018-11-25
قسمت چهارده - آینده در راه است
2018-12-02
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
2018-12-09
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
2018-12-16
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
2018-12-23
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
2018-12-30
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
2019-01-06
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
2019-01-13
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
2019-01-20
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
2019-02-17
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
2019-03-03
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
2019-03-17
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
2019-03-31
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
2019-04-14
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه
2019-04-28
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن
2019-05-12
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها
2019-05-26
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
2019-06-09
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا
2019-06-23
قسمت سی و دو - پرستش انسان
2019-07-07
قسمت سی و سه - نازیسم
2019-07-21
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری
2019-08-04
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ
2019-08-18
ویژهٔ واوکست
2019-09-01
قسمت سی و شش - کشف نادانی
2019-09-15
قسمت سی و هفت - اَبلَه
2019-09-29
قسمت سی و هشت - تعصب علمی
2019-10-13
قسمت سی ونه - دانش تواناییست
2019-11-10
قسمت چهل - آرمان پیشرفت
2019-11-24
قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش
2019-12-08
قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش
2019-12-22
قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری
2020-01-05
قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟
2020-01-19
قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه
2020-02-01
قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی
2020-02-16
قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی
2020-03-01
قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده
2020-03-08
قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان
2020-03-15
قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری
2020-03-29
قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد
2020-04-12
قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار
2020-04-26
قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها
2020-05-10
قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه
2020-05-24
قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری
2020-06-06
قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ
2020-06-14
قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی
2020-06-28
قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله
2020-07-12
قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی
2020-07-26
قسمت شصت - عصرجدید
2020-08-09
قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده
2020-08-23
قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی
2020-09-05
قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما
2020-09-20
قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای
2020-10-04
قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد
2020-10-18
قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی
2020-11-01
قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی
2020-11-03
قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی
2020-11-15
قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس
2020-11-29
قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز
2020-12-05
قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان
2020-12-20
قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه
2021-01-03
قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

Latest Episode