پادکست فارسی ناکجا NakojaPod
Category Science
Published December 5, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت با کشوری آشنا میشویم که شناخت کمی ازش داریم یا اصلا نمی شناسیمش

Available Episodes

2020-09-08
قسمت صفرم : معرفی
2020-09-08
قسمت اول : گابن
2020-09-16
قسمت دوم : لیختن اشتاین
2020-09-26
قسمت سوم : بلیز
2020-10-07
قسمت چهارم : لیبریا
2020-10-16
قسمت پنجم : پالائو
2020-10-26
قسمت ششم : گایانا (گویان)ـ
2020-11-05
قسمت هفتم: مالتا
2020-11-15
قسمت هشتم : لسوتو
2020-11-25
قسمت نهم : برونئی
2020-12-05
قسمت دهم : گرنادا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-08
قسمت صفرم : معرفی
2020-09-08
قسمت اول : گابن
2020-09-16
قسمت دوم : لیختن اشتاین
2020-09-26
قسمت سوم : بلیز
2020-10-07
قسمت چهارم : لیبریا
2020-10-16
قسمت پنجم : پالائو
2020-10-26
قسمت ششم : گایانا (گویان)ـ
2020-11-05
قسمت هفتم: مالتا
2020-11-15
قسمت هشتم : لسوتو
2020-11-25
قسمت نهم : برونئی
2020-12-05
قسمت دهم : گرنادا

Latest Episode