پادکست فاصله
Published April 25, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-05-20
پادکست فاصله
2020-06-07
اپیزود دوم- عقده‌ی ادیپ؛ میراث فروید، همانندسازی و تفرد
2020-06-24
اپیزود سوم- جسم یا روان؛ غذا یا عشق؟
2020-07-22
اپیزود چهارم- ناهشیار
2020-08-09
اپیزود پنجم- چارچوب‌ها و قوانین روان‌درمانی
2020-09-26
اپیزود ششم- رویاها
2020-11-23
اپیزود هفتم- کابوس‌ها و اجبار به تکرار
2021-04-04
اپیزود هشتم- افسردگی 1
2021-04-25
اپیزود نهم- افسردگی 2

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-20
پادکست فاصله
2020-06-07
اپیزود دوم- عقده‌ی ادیپ؛ میراث فروید، همانندسازی و تفرد
2020-06-24
اپیزود سوم- جسم یا روان؛ غذا یا عشق؟
2020-07-22
اپیزود چهارم- ناهشیار
2020-08-09
اپیزود پنجم- چارچوب‌ها و قوانین روان‌درمانی
2020-09-26
اپیزود ششم- رویاها
2020-11-23
اپیزود هفتم- کابوس‌ها و اجبار به تکرار
2021-04-04
اپیزود هشتم- افسردگی 1
2021-04-25
اپیزود نهم- افسردگی 2

Latest Episode