پادکست قدم
Published January 7, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اصفهان راه می‌روم و از شهر حرف می‌زنم

Available Episodes

2020-05-07
قسمت اول:سینما همایون
2020-05-07
قسمت دوم:خیابان شیخ بهایی_خانه کتابی
2020-11-04
کاخ هشت بهشت...ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
2020-12-26
قسمت چهارم :اصفهان،نظری به آمادگاه،گذری از فردوسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-07
قسمت اول:سینما همایون
2020-05-07
قسمت دوم:خیابان شیخ بهایی_خانه کتابی
2020-11-04
کاخ هشت بهشت...ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
2020-12-26
قسمت چهارم :اصفهان،نظری به آمادگاه،گذری از فردوسی

Latest Episode