پادکست قلم جادو |Magicpen Podcast
Category Arts
Published January 3, 2021
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان های جالب از پدید آورندگان دنیای هنر و سرگرمی

Available Episodes

2019-12-06
قسمت اول:کیان کیانی
2020-01-28
قسمت دوم:مریم صفاتی
2020-02-28
قسمت سوم:مجید اسماعیلی
2020-03-31
قسمت چهارم: هانی خادم
2020-04-26
قسمت پنجم:بخش ۱:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
2020-05-29
قسمت پنجم:بخش ۲:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
2020-06-28
قسمت ششم:کاوه روئین تن
2020-08-01
قسمت هفتم:شیدا کرم زاده
2020-09-23
قسمت هشتم:امین حق شناس
2020-11-09
قسمت نهم:نگار متولی
2021-01-03
قسمت دهم:سهراب اصفهانی
2021-02-13
قسمت یازدهم:پگاه ناصری‌فر
2021-03-28
قسمت دوازدهم:ساسان حقیقت
2021-05-05
قسمت سیزدهم:‌الهام سپهرجو
2021-06-09
قسمت چهاردهم: نعیمه خان‌محمدی، روح‌الله طغیانی
2021-07-22
قسمت پانزدهم: حسین صافی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-06
قسمت اول:کیان کیانی
2020-01-28
قسمت دوم:مریم صفاتی
2020-02-28
قسمت سوم:مجید اسماعیلی
2020-03-31
قسمت چهارم: هانی خادم
2020-04-26
قسمت پنجم:بخش ۱:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
2020-05-29
قسمت پنجم:بخش ۲:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
2020-06-28
قسمت ششم:کاوه روئین تن
2020-08-01
قسمت هفتم:شیدا کرم زاده
2020-09-23
قسمت هشتم:امین حق شناس
2020-11-09
قسمت نهم:نگار متولی
2021-01-03
قسمت دهم:سهراب اصفهانی
2021-02-13
قسمت یازدهم:پگاه ناصری‌فر
2021-03-28
قسمت دوازدهم:ساسان حقیقت
2021-05-05
قسمت سیزدهم:‌الهام سپهرجو
2021-06-09
قسمت چهاردهم: نعیمه خان‌محمدی، روح‌الله طغیانی
2021-07-22
قسمت پانزدهم: حسین صافی

Latest Episode