پادکست قندهار
Published February 22, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان این پادکست، یک سفر فردی و جمعی است. در قندهار، از زبان مردم افغانستان از افغانستان می‌گوییم.

Available Episodes

2019-05-22
سفری به قندهار
2019-06-05
پرنده‌ی مهاجر برایمان گفت
2019-06-19
اپیزود ۳ – محسن
2019-07-06
نسیم لومانی – غزنی – لومان
2020-08-28
مصاحبه با مریم، یک هزاره
2021-02-22
مصاحبه با رحمان حسینی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-05-22
سفری به قندهار
2019-06-05
پرنده‌ی مهاجر برایمان گفت
2019-06-19
اپیزود ۳ – محسن
2019-07-06
نسیم لومانی – غزنی – لومان
2020-08-28
مصاحبه با مریم، یک هزاره
2021-02-22
مصاحبه با رحمان حسینی

Latest Episode