پادکست لاجورد | Lajevard
Category Arts
Published December 28, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

درپادکست لاجورد به موضوعاتی چون فرهنگ، هنر، ادب و فلسفه پرداخت می‌کنیم.

Available Episodes

2020-09-18
اپیزود ۰۲ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست دوم فردریش نیچه)
2020-12-10
اپیزود ۰۲ - نمایشخانه - سوءتفاهم
2020-11-24
اپیزود 01 - نمایشخانه - در میانه‌ی راه
2020-09-18
اپیزود ۰۲ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست دوم فردریش نیچه)
2020-08-25
اپیزود ۰۱ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست اول شوپنهاور)
2020-08-24
اپیزود ۰۰ - معرفی لاجورد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-18
اپیزود ۰۲ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست دوم فردریش نیچه)
2020-12-10
اپیزود ۰۲ - نمایشخانه - سوءتفاهم
2020-11-24
اپیزود 01 - نمایشخانه - در میانه‌ی راه
2020-09-18
اپیزود ۰۲ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست دوم فردریش نیچه)
2020-08-25
اپیزود ۰۱ - زیبایی شناسی از دیدگاه شوپنهاور و نیچه (قست اول شوپنهاور)
2020-08-24
اپیزود ۰۰ - معرفی لاجورد

Latest Episode