پادکست مانی
Published December 27, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من مانی هستم و اینجا پادکست منه جایی که باهاتون کلی حرف بی سانسور دارم

Available Episodes

2020-11-24
اپی زود معرفی پادکست
2020-11-26
!اپیزود اول ، بهت میگم ریاضی
2020-12-07
اپیزود دوم ، آخ قلبم
2020-12-27
اپی‌زود سوم، آل‌این!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-24
اپی زود معرفی پادکست
2020-11-26
!اپیزود اول ، بهت میگم ریاضی
2020-12-07
اپیزود دوم ، آخ قلبم
2020-12-27
اپی‌زود سوم، آل‌این!

Latest Episode