پادکست مدوناک
Category Arts
Published November 30, 2020
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون ، من طاهر ، یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم.

Available Episodes

2020-02-18
قسمت 1 - معرفی دوره
2020-02-19
قسمت2- هدف از درام
2020-02-19
قسمت 3 - در ادامه هدف درام
2020-02-24
قسمت چهارم - قوانین درام
2020-02-29
"قسمت پنجم - قوانینن درام "ادامه
2020-03-08
قسمت ششم - ایده داستان
2020-03-15
قسمت هفت - شخصیت
2020-03-22
قسمت هشتم - پلات
2020-03-29
قسمت نهم - پلات بخش دوم
2020-04-07
قسمت دهم - ساختار بندی پلات و ساختار سه پرده ای
2020-04-15
قسمت یازدهم - تحلیل نمایشنامه بوفالو آمریکایی
2020-04-20
glengarry glen ross قسمت دوازده - تحلیل فیلم
2020-04-25
قسمت سیزدهم - دیالوگ
2020-05-03
قـسـمت چهارده - روایت و شرح داستان
2020-05-05
قسمت پانزده - صحنه
2020-05-10
قسمت شانزدهم - پروسه نگارش
2020-05-17
قسمت هجدهم - حقیقت و دروغ
2020-05-30
قسمت نوزدهم - بازیگر
2020-06-15
قسمت پایانی - حرف آخر
2020-07-28
قسمت صفر - معرفی فصل دوم
2020-08-03
قسمت اول - انگیزه و مانع
2020-08-15
قسمت دوم - ایده
2020-08-27
قسمت سوم - خلق شخصیت
2020-09-23
قسمت چهارم - تحقیق - خلق ضد قهرمان
2020-10-13
قسمت پنچم- قوانین فیلم نامه نویسی
2020-11-01
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 1
2020-11-01
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 2
2020-11-30
قسمت ششم-زندگی نویسنده
2020-12-30
قسمت هفتم -تحلیل فیلم استیو جابز و بال غربی
2021-06-10
اپیزود هشتم - نگارش صحنه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-18
قسمت 1 - معرفی دوره
2020-02-19
قسمت2- هدف از درام
2020-02-19
قسمت 3 - در ادامه هدف درام
2020-02-24
قسمت چهارم - قوانین درام
2020-02-29
"قسمت پنجم - قوانینن درام "ادامه
2020-03-08
قسمت ششم - ایده داستان
2020-03-15
قسمت هفت - شخصیت
2020-03-22
قسمت هشتم - پلات
2020-03-29
قسمت نهم - پلات بخش دوم
2020-04-07
قسمت دهم - ساختار بندی پلات و ساختار سه پرده ای
2020-04-15
قسمت یازدهم - تحلیل نمایشنامه بوفالو آمریکایی
2020-04-20
glengarry glen ross قسمت دوازده - تحلیل فیلم
2020-04-25
قسمت سیزدهم - دیالوگ
2020-05-03
قـسـمت چهارده - روایت و شرح داستان
2020-05-05
قسمت پانزده - صحنه
2020-05-10
قسمت شانزدهم - پروسه نگارش
2020-05-17
قسمت هجدهم - حقیقت و دروغ
2020-05-30
قسمت نوزدهم - بازیگر
2020-06-15
قسمت پایانی - حرف آخر
2020-07-28
قسمت صفر - معرفی فصل دوم
2020-08-03
قسمت اول - انگیزه و مانع
2020-08-15
قسمت دوم - ایده
2020-08-27
قسمت سوم - خلق شخصیت
2020-09-23
قسمت چهارم - تحقیق - خلق ضد قهرمان
2020-10-13
قسمت پنچم- قوانین فیلم نامه نویسی
2020-11-01
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 1
2020-11-01
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 2
2020-11-30
قسمت ششم-زندگی نویسنده
2020-12-30
قسمت هفتم -تحلیل فیلم استیو جابز و بال غربی
2021-06-10
اپیزود هشتم - نگارش صحنه

Latest Episode