پادکست مسیحی به فارسی
Published May 21, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Christian talks, readings and content from whole range of contributors and views around the world shared in Farsi to build up your faith in Christ.

Available Episodes

2020-01-30
#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند
2020-02-05
#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی
2020-04-18
#3 The will of God- اراده خداوند
2020-04-18
#4 Eating and drinking the Son of Man. خوردن و نوشيدن پسر إنسان.
2020-04-18
#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما
2020-04-20
#6 Division amongst Jesus’ followers. تفرقه بين شاگردان عيسى
2020-04-29
#7 Jesus and his brothers عيسى و برادرانش
2020-06-13
#8 Jesus’ teaching , is it from God? آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟
2020-06-14
#9 Pentecost and the work of the Holy Spirit پنطيكاست و كار روح القدس
2020-06-17
#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت
2020-08-31
#11 Why did Jesus condemn the Jewish leaders? چرا عيسى سران قوم يهود را محكوم كرد؟
2021-02-18
#12 I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١
2021-02-21
#13 I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧
2021-02-28
#14 The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦
2021-03-07
#15 The hour has come ساعت جلال رسيده است
2021-03-21
#16 The Bible and knowing God کتاب مقدس و شناخت خدا
2021-03-23
#17 Creation and Evil آفرینش و شیطان
2021-03-29
#18 Sin and Good Newsگناه و خبر خوش
2021-04-06
#19 The Last Supper شام آخر عیسی با شاگردانش
2021-04-20
#20 Faith in Jesus Christ and Baptism ایمان به عیسی مسیح و تعمید
2021-05-04
#21 World and local Church کلیسا جهانی و محلی
2021-05-21
#22 To be holy and do God’s will زندگی پاک و اراده خداوند
2021-06-14
#23 Temptation, Sin and death of Christians وسوسه، گناه و مرگ مسیحیان
2021-08-09
#24 Spiritual growth in Christian faith رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-13
#25 Spiritual growth in Christian faith part 2 رشد روحانی در مسیحیت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-30
#1 New Life, Baptism and the Lord’s supper ملکوت خداوند، تعمید و شام خداوند
2020-02-05
#2 The rank and authority of Jesus مقام واختیارات عیسی
2020-04-18
#3 The will of God- اراده خداوند
2020-04-18
#4 Eating and drinking the Son of Man. خوردن و نوشيدن پسر إنسان.
2020-04-18
#5 The meaning of Palm Sunday in our time  معنى يكشنبه نخل در مان ما
2020-04-20
#6 Division amongst Jesus’ followers. تفرقه بين شاگردان عيسى
2020-04-29
#7 Jesus and his brothers عيسى و برادرانش
2020-06-13
#8 Jesus’ teaching , is it from God? آيا تعليمات عيسى از خداوند است؟
2020-06-14
#9 Pentecost and the work of the Holy Spirit پنطيكاست و كار روح القدس
2020-06-17
#10 Rivers of living waters and judgement. John 7:31-52 ‎نهرها آب زنده و قضاوت
2020-08-31
#11 Why did Jesus condemn the Jewish leaders? چرا عيسى سران قوم يهود را محكوم كرد؟
2021-02-18
#12 I am the door and the Good Shepherd John: 10: 1-22 من در هستم و چوپان نيك يوحنا ١٠: ١ إلى ٢١
2021-02-21
#13 I am the Resurrection and the Life John:11-37 من قيامت و حيات هستم يوحنا ١١: ١ إلى ٣٧
2021-02-28
#14 The raising of Lazarus John 11:28-46 زنده شدن ايلعازر يوحنا ١١: ٢٨ إلى ٤٦
2021-03-07
#15 The hour has come ساعت جلال رسيده است
2021-03-21
#16 The Bible and knowing God کتاب مقدس و شناخت خدا
2021-03-23
#17 Creation and Evil آفرینش و شیطان
2021-03-29
#18 Sin and Good Newsگناه و خبر خوش
2021-04-06
#19 The Last Supper شام آخر عیسی با شاگردانش
2021-04-20
#20 Faith in Jesus Christ and Baptism ایمان به عیسی مسیح و تعمید
2021-05-04
#21 World and local Church کلیسا جهانی و محلی
2021-05-21
#22 To be holy and do God’s will زندگی پاک و اراده خداوند
2021-06-14
#23 Temptation, Sin and death of Christians وسوسه، گناه و مرگ مسیحیان
2021-08-09
#24 Spiritual growth in Christian faith رشد روحانی در مسیحیت
2021-08-13
#25 Spiritual growth in Christian faith part 2 رشد روحانی در مسیحیت

Latest Episode