پادکست مورخ MovarekhPodcast
Category History
Published April 28, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در پادکست مورخ ، هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان را کنار هم می گذاریم...نوش گوش هایتان!

Available Episodes

2020-12-05
اپیزود اول: فکر می کنیم انسان هستیم؟
2020-12-20
اپیزود دوم: چرا نیاکان ما مهاجرت کردند؟
2021-01-02
اپیزود سوم: عصر یخبندان با انسان چه کرد؟
2021-01-24
اپیزود چهارم: چرا کشاورزی؟
2021-03-09
اپیزود پنجم: انسان کجا متمدن شد؟
2021-04-27
اپیزود ششم: تمدن های ناشناخته تاریخ
2021-06-19
اپیزود هفتم: ظهور شعور در انسان
2021-06-20
اپیزود هفتم: ظهور شعور در انسان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-05
اپیزود اول: فکر می کنیم انسان هستیم؟
2020-12-20
اپیزود دوم: چرا نیاکان ما مهاجرت کردند؟
2021-01-02
اپیزود سوم: عصر یخبندان با انسان چه کرد؟
2021-01-24
اپیزود چهارم: چرا کشاورزی؟
2021-03-09
اپیزود پنجم: انسان کجا متمدن شد؟
2021-04-27
اپیزود ششم: تمدن های ناشناخته تاریخ
2021-06-19
اپیزود هفتم: ظهور شعور در انسان
2021-06-20
اپیزود هفتم: ظهور شعور در انسان

Latest Episode