پادکست می ـ خوانش حکمت زندگی شوپنهاور | Mey
Category Arts
Published April 27, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست می در موضوع حکمت زندگی به روایت حسام ایپکچی است. اپیزودهای می، کوتاه و جرعه‌جرعه است و در فصل اول (خُم نخست) به کتاب «در باب حکمت زندگی» نوشته آرتور شوپنهاور پرداخته خواهد شد. منابع اصلی و فرعی استفاده‌شده در این اپیزود را می‌توانید در این نشانی ملاحظه کنید: https://mey.ir/sources همچنین برای دسترسی به متن اپیزودها یا اطلاعات تکمیلی و درج سوالات و پیشنهادها در سایت می میزبان شما هستیم: https://mey.ir

Available Episodes

2021-03-16
جرعه 1 ● خوانش تألیفی
2021-03-21
جرعه 2 ● برخاک
2021-03-27
جرعه 3 ● درباره حکمت
2021-03-27
جرعه 4 ● نسبت کلمه و تجربه
2021-03-29
جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو
2021-04-02
جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا
2021-04-09
جرعه 7 ● من همان تجربه‌ام
2021-04-14
جرعه 8 ● مراتبِ زندگی
2021-04-20
جرعه 9 ● عمرِ عمر
2021-04-27
جرعه 10 ● انسان ِ فَرزی
2021-05-07
جرعه 11 ● هنر نزد نوابغ است
2021-05-15
جرعه 12 ● نابغه کیست؟
2021-05-31
جرعه 13 ● مرثیه برای ـ ما ـ عوام
2021-06-10
جرعه 14 ● رندانگی
2021-06-17
جرعه 15 ● آدابِ فلسفه‌خوانی
2021-06-28
جرعه 16 ● در ثمراتِ رنج
2021-07-03
جرعه 17 ● و اما... مرگ
2021-07-08
جرعه 18 ● مرگ از سوی دیگر
2021-07-17
جرعه 19 ● پایان پیش‌گفتار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-16
جرعه 1 ● خوانش تألیفی
2021-03-21
جرعه 2 ● برخاک
2021-03-27
جرعه 3 ● درباره حکمت
2021-03-27
جرعه 4 ● نسبت کلمه و تجربه
2021-03-29
جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو
2021-04-02
جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا
2021-04-09
جرعه 7 ● من همان تجربه‌ام
2021-04-14
جرعه 8 ● مراتبِ زندگی
2021-04-20
جرعه 9 ● عمرِ عمر
2021-04-27
جرعه 10 ● انسان ِ فَرزی
2021-05-07
جرعه 11 ● هنر نزد نوابغ است
2021-05-15
جرعه 12 ● نابغه کیست؟
2021-05-31
جرعه 13 ● مرثیه برای ـ ما ـ عوام
2021-06-10
جرعه 14 ● رندانگی
2021-06-17
جرعه 15 ● آدابِ فلسفه‌خوانی
2021-06-28
جرعه 16 ● در ثمراتِ رنج
2021-07-03
جرعه 17 ● و اما... مرگ
2021-07-08
جرعه 18 ● مرگ از سوی دیگر
2021-07-17
جرعه 19 ● پایان پیش‌گفتار

Latest Episode