پادکست های روانشناسی شاورنو - مریم غفار
Published January 29, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست های روانشناسی و پیشرفت شخصی شاورنو

Available Episodes

2021-01-23
پادکست های شاورنو - تمرینات کاهش دردهای روانی چرایی انجام آن و مکانیسم عمل
2021-01-29
پادکست های شاورنو - انتقاد و قضاوت - مریم غفار
2021-01-29
پادکست های شاورنو - تعیین جنسیت نوزاد - مرجانه دیهیمی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-23
پادکست های شاورنو - تمرینات کاهش دردهای روانی چرایی انجام آن و مکانیسم عمل
2021-01-29
پادکست های شاورنو - انتقاد و قضاوت - مریم غفار
2021-01-29
پادکست های شاورنو - تعیین جنسیت نوزاد - مرجانه دیهیمی

Latest Episode