پادکست های گاردو
Published November 25, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست هایی که شاید چیزی از آن یاد بگیرید یا حداقل از شنیدنشان لذت ببرید

Available Episodes

2020-10-08
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره دو - شروع کنید
2020-10-15
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره سه - همه چی از ما شروع میشه
2020-10-22
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره چهار - خوب نشد
2020-10-29
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره پنج - مسئولیت و انتخاب
2020-11-12
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره شش - توهم انسان اشرف مخلوقات
2020-11-25
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره هفت - متشکر و قدردانم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-08
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره دو - شروع کنید
2020-10-15
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره سه - همه چی از ما شروع میشه
2020-10-22
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره چهار - خوب نشد
2020-10-29
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره پنج - مسئولیت و انتخاب
2020-11-12
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره شش - توهم انسان اشرف مخلوقات
2020-11-25
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره هفت - متشکر و قدردانم

Latest Episode