پادکست هنر و معماری وادی
Published April 24, 2021
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در وادی به بهانه ی هنر و معماری و به زبان این دو کتاب می خونیم تا آدمهای کاملتری بشیم.

Available Episodes

2020-04-14
00-پیش درآمد
2020-04-16
01-معماری و رازجاودانگی(قسمت اول)
2020-04-30
02-معماری و رازجاودانگی(قسمت دوم)
2020-05-15
03-زبان الگو
2020-05-29
04-تنها دویدن(قسمت اول)
2020-06-12
05-تنها دویدن(قسمت دوم)
2020-06-26
06-فرش ایرانی تصویر نیست
2020-07-11
07-مسابقات معماری و شهرسازی
2020-07-24
08-معماری شادمانی
2020-08-07
09-احساسی از تاریخ
2020-08-22
10. معماری، خیر مشترک و امید اجتماعی
2020-09-18
11- هنر چیست؟(قسمت اول)
2020-10-03
12-هنرچیست؟(قسمت دوم)
2020-10-18
13- نقش فضا در معماری ایران
2020-11-19
14- گفت و گو با مهندس محمدرضا حائری
2021-04-23
15- معمای مدرنیته
2021-06-19
16- مثل یک هنرمند بدزدید
2021-06-19
16- مثل یک هنرمند بدزدید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-14
00-پیش درآمد
2020-04-16
01-معماری و رازجاودانگی(قسمت اول)
2020-04-30
02-معماری و رازجاودانگی(قسمت دوم)
2020-05-15
03-زبان الگو
2020-05-29
04-تنها دویدن(قسمت اول)
2020-06-12
05-تنها دویدن(قسمت دوم)
2020-06-26
06-فرش ایرانی تصویر نیست
2020-07-11
07-مسابقات معماری و شهرسازی
2020-07-24
08-معماری شادمانی
2020-08-07
09-احساسی از تاریخ
2020-08-22
10. معماری، خیر مشترک و امید اجتماعی
2020-09-18
11- هنر چیست؟(قسمت اول)
2020-10-03
12-هنرچیست؟(قسمت دوم)
2020-10-18
13- نقش فضا در معماری ایران
2020-11-19
14- گفت و گو با مهندس محمدرضا حائری
2021-04-23
15- معمای مدرنیته
2021-06-19
16- مثل یک هنرمند بدزدید
2021-06-19
16- مثل یک هنرمند بدزدید

Latest Episode